Informe d'avaluació

 

El present informe, previst en l'article 73.1.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, recull una avaluació global sobre el funcionament dels  Serveis de l'Administració General de l'Estat al Territori.

Dins de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, correspon a la  Secretaria General de Coordinació Territorial l'elaboració de l'informe sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració General de l'Estat al Territori, en col·laboració amb les Delegacions Subdelegacions i Adreces Insulars.

Actualmente corresponde a la Subdirección General de Coordinación de la Administración General del Estado en el Territorio, integrada en la Secretaría de Estado de Política Territorial, la elaboración en colaboración con las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos.

En tal sentit, l'informe recull successivament els següents capítols:

Aspectes Generals

Es tracta d'una introducció general que exposa, de manera sintètica, la normativa per la qual es regula l'Administració General de l'Estat al Territori. En concret descriu les Delegacions, Subdelegacions del Govern i Adreces Insulars i aporta les principals dades sobre recursos humans i pressupostos.

 Àrees d'Actuació

Descriu les principals iniciatives de millora i actuació impulsades per la Secretaria General de Coordinació Territorial juntament amb les Delegacions, Subdelegacions del Govern i Adreces Insulars, així com les dades més rellevants sobre les principals àrees d'actuació, amb referència a indicadors i mostrant l'evolució registrada en els últims anys, agrupades en quatre àrees temàtiques:

  • Salut Pública i Protecció Ciutadana
  • Atenció al ciutadà
  • Economia i desenvolupament social
  • Gestió i major eficiència dels mitjans

 Serveis no Integrats

Reuneix, ordenats per Ministeris, els serveis territorials no integrats en les Delegacions del Govern, amb una breu descripció de la seva organització i, si escau, funcionament.