Cooperació Estat-Comunitats Autònomes

Cooperació Estat-Comunitats Autònomes

L'entrecreuament competencial i l'atribució de responsabilitats en els diferents àmbits de l'activitat administrativa a diferents nivells polítics dóna lloc a situacions complexes que requereixen de la concertació i l'acord entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. Per atendre aquesta realitat, els instruments de cooperació tenen l'objectiu de garantir la coherència del sistema descentralitzat, evitar duplicitats o *solapamientos de les funcions que es duen a terme i garantir l'ús eficient dels mitjans humans i materials de les diferents Administracions.

Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents és el màxim òrgan polític de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. Formen part d'elles el President del Govern, que la presideix, i els Presidents de les disset Comunitats Autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Cooperació Multilateral o Sectorial

La cooperació multilateral és protagonitzada per l'Estat i la totalitat de les Comunitats Autònomes. L'instrument més característic són les Conferències Sectorials, que són òrgans de cooperació relatius a un sector concret d'activitat pública. Estan integrades pel titular del Departament Ministerial competent i per tots els Consellers dels Governs autonòmics responsables de la mateixa matèria.

Convenis de col•laboració

Els convenis de col·laboració són acords entre l'Administració de l'Estat i una o diverses Comunitats Autònomes. Constitueixen un instrument de cooperació d'ús freqüent en l'Estat Autonòmic per la llibertat contractual característica d'aquesta figura, que li atorga una especial idoneïtat i flexibilitat per atendre situacions específiques que requereixen l'acord entre l'Estat i una determinada Comunitat Autònoma.

Cooperació financera de l'Estat

La cooperació financera de l'Estat per al desenvolupament d'actuacions que competencialment corresponen a les Comunitats Autònomes compta amb una regulació, bàsicament procedimental i prevista en l'article 86 de la Llei General Pressupostària. Mitjançant aquest procediment l'Estat aporta recursos financers per a la realització de polítiques autonòmiques.

Comissions Bilaterals de Cooperació

Són òrgans de cooperació de caràcter bilateral, formats per representants de l'Estat i d'una única Comunitat Autònoma per al tractament de temes de contingut general o específic.