Convenis de col•laboració

Els convenis de cooperació són acords entre l'Administració de l'Estat i una o diverses Comunitats Autònomes. Constitueixen, juntament amb les Conferències Sectorials, l'instrument de cooperació d'ús més freqüent en l'Estat Autonòmic per la llibertat contractual característica d'aquesta figura, que li atorga una especial idoneïtat i flexibilitat per fixar el contingut dels acords que volen aconseguir l'Estat i les Comunitats Autònomes.

Els convenis de cooperació tenen una regulació bàsica en el capítol VI, del títol Preliminar, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que fixa els requisits que han de complir. Aquesta regulació es completa, per a l'Administració General de l'Estat amb l'Ordre *PRA/1267/2017, de 21 de desembre de 2017, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de  desembre de 2017, pel qual s'aproven les instruccions per a la tramitació de convenis.

Encara que formalment els convenis són considerats com a instruments de cooperació de naturalesa bilateral, en la pràctica el Govern i els diferents Ministeris de forma gradual han anat impulsant un tractament multilateral a la política de convenis, proposant el mateix, o semblant text, a totes o una gran part de les Comunitats Autònomes. Com a resultat, una part molt significativa dels convenis subscrits tenen la consideració de “convenis de subscripció generalitzada”, ja que han estat signats amb totes o la gran majoria de les Comunitats Autònomes i responen a polítiques generals a desenvolupar en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i en tot o la major part del territori nacional.

En l'actualitat, s'aprecia una estabilitat i continuïtat en la formalització de convenis, de manera que un nombre significatiu d'ells té vigència plurianual o es prorroga anualment, mantenint una col·laboració ja establerta.

Un nombre significatiu de convenis conté compromisos financers a càrrec de l'Estat, per la qual cosa en la pràctica són utilitzats pel Govern per impulsar polítiques i actuacions concretes que han de dur a terme les Comunitats Autònomes. Aquestes aportacions pressupostàries estatals complementen les aportacions de les Comunitats Autònomes i incentiven les línies d'actuació de les Comunitats que el Govern té interès a fomentar. Destaquen per la seva importància els convenis en l'àmbit de les polítiques socials, les infraestructures i les polítiques mitjà ambientals. En altres casos les aportacions de les parts suposen una compensació per l'activitat realitzada per una administració en benefici i per compte d'una altra administració diferent.