Activitats de l'OCDE relacionades amb les Polítiques Autonòmica i Local

L'ORGANITZACIÓ PER A la COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (OCDE)

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic és un Organisme Internacional de caràcter intergovernamental del que formen part 37 països membres.

El seu objectiu radica en l'anàlisi del desenvolupament econòmic i social, així com de totes les polítiques sectorials que influeixen en el mateix.

L'amplitud del seu camp d'actuació incideix en les competències de tots els nivells de govern dels Estats membres, de manera que a Espanya els seus estudis i anàlisis no només tenen rellevància per a l'Estat, sinó també per a les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

 

Comités en los que participa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

 

Comitè de Governança Pública (*PGC)

El Comité se encarga de establecer y dirigir el programa de gobernanza pública afectado por materias de gestión de la reglamentación, recursos humanos, conflicto de intereses e integridad pública.

 

Comitè de Polítiques de Desenvolupament Regional (*RDPC)

El Comitè de Política de Desenvolupament Regional (*RDPC) es va crear en 1999 amb l'objectiu d'identificar la naturalesa dels desafiaments territorials i ajudar als governs a avaluar i millorar les seves polítiques territorials.  A través del seu mandat actual, el Comitè té per objecte servir de principal fòrum internacional perquè els responsables de la formulació de polítiques d'alt nivell identifiquin, examinin, elaborin i difonguin una visió de la política de desenvolupament regional basada en el lloc, el nivell, el sector i l'evidència i que sigui innovadora.

En las reuniones del RDPC participa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de una representación de la Secretaría General de Coordinación Territorial.

El *RDPC, a més, compta amb tres grups de treball:

·    Grupo de Trabajo sobre Políticas de Desarrollo en Áreas Urbanas (WPURB), al que asiste una persona en representación de la citada Secretaría General de Coordinación Territorial;

·    Grup de Treball sobre Indicadors Territorials (*WPTI), al que vas agafar una persona en representació de l'Institut Nacional d'Estadística;

·    Grup de Treball sobre Polítiques de Desenvolupament en Àrees Rurals (*WPRUR), al que vas agafar una persona en representació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.