Organización Institucional de CCAA

Segundo o sistema constitucional español, a organización das institucións e do sistema de autogoberno de cada Comunidade corresponde á propia Comunidade Autónoma. As súas institucións políticas básicas están previstas e reguladas nos Estatutos de Autonomía. Estas previsións iniciais foron posteriormente desenvolvidas mediante a aprobación polas diferentes Asembleas lexislativas das correspondentes leis organizativas.

En xeral, as Comunidades Autónomas organizan as súas estruturas administrativas tomando como modelo as do Estado, de modo que as estruturas organizativas básica son as Consellerías ou Departamentos e as Direccións Xerais.

A normativa referenciada a continuación é a aprobada ao comezo de cada Lexislatura ou a aprobada con carácter xeral, non incluíndose as modificacións parciais, o que debe advertirse se se ten en conta que as estruturas administrativas adoitan experimentar modificacións posteriores.

 

Comunidade Autónoma

Lei de Goberno

Estrutura de Consellerías

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ANDALUCÍA Lei 6/2006 Estrutura
ARAGÓN Decreto Lexislativo 2/2001 Estrutura
ASTURIAS Lei 8/1991 Estrutura
CANARIAS Lei 1/1983 Estrutura
CANTABRIA Lei 5/2018 Estrutura
CASTELA-A MANCHA Lei 11/2003 Estrutura
CASTELA E LEÓN Lei 3/2001 Estrutura
CATALUÑA Lei 13/2008 Estrutura
C. VALENCIANA Lei 5/1983 Estrutura
ESTREMADURA Lei 1/2002 Estrutura
GALICIA Lei 1/1983 Estrutura
ILLES BALEARS Lei 1/2019 Estrutura
A Rioxa Lei 8/2003 Estrutura
MADRID Lei 1/1983 Estrutura
MURCIA Lei 6/2004 Estrutura
NAVARRA Lei Foral 14/2004 Estrutura
PAÍS VASCO Lei 7/1981 Estrutura

 

 

Andalucía

Andalucía

Lei 6/2006, de 24 de outubro, do Goberno da Comunidade Autónoma de Andalucía

Detalle da estrutura de goberno


Aragón

Aragón

Asturias


Canarias


Cantabria


Castilla la Mancha


Castilla y León