Que é *IMI?

Que       Quen        Estrutura        Coordinadores       Ámbitos

(Atopará unha descrición divulgativa sobre o sistema algo máis extensa neste folleto)

O mercado único é un espazo sen barreiras (permite a libre circulación de bens, servizos, persoas e capitais) que ofrece interesantes oportunidades aos cidadáns e empresas europeos e é un dos elementos fundamentais da economía europea. Está suxeito a unha complexa mestura de normas (Tratados, normas harmonizadas e nacionais e o principio de recoñecemento mutuo).

A construción do Mercado Interior esixe cooperación entre autoridades competentes dos estados do Espazo Económico Europeo. As autoridades públicas (xa sexan nacionais, rexionais ou locais) son as responsables de asegurar o cumprimento das normas que regulan o mercado interior para o que necesitan cooperar estreitamente apoiadas na confianza mutua e en ferramentas adecuadas capaces de superar as barreiras prácticas como idioma, estrutura administrativa, etc.

O IMI (sistema de información do mercado interior) é unha ferramenta en liña segura e multilingüe que facilita o intercambio de información entre autoridades públicas, tanto dos Estados membros como da Comisión e institucións UE, implicadas na implementación práctica da lexislación europea. Aínda que os usuarios finais de IMI son as autoridades públicas nacionais, os beneficiarios desta cooperación administrativa mellorada son os cidadáns e empresas.

IMI axuda ás autoridades a levar adiante as súas obrigacións de cooperación administrativa en diversos ámbitos do Mercado Interior e pode adaptarse con esforzo cero ou mínimo para acoller ámbitos adicionais aos actualmente contemplados. A rede IMI conecta xa a miles de autoridades públicas. Conseguiu modernizar a cooperación transfronteiriza e asegurar que o Mercado Interior funcione na práctica.

Os mecanismos previstos en IMI contemplan os procedementos máis habituais de cooperación:

  • As consultas son intercambios ‘uno-un’ entre dúas autoridades competentes finais. Trátase por exemplo de consultar cunha autoridade pública de outro estado o recoñecemento da cualificación dunha persoa para exercer unha profesión, ou de facilitar a prestación de servizos a un particular ou empresa radicado noutro estado acudindo a unha autoridade doutro estado para validar ou consultar algún dato ou documento (en lugar de cargar a proba sobre o interesado).
  • As notificacións e alertas son intercambios ‘uno-moitos’ que permiten aos Estados membros compartir información con outros EEMM ou a Comisión. Serven para xestionar na forma prevista pola lexislación determinadas situacións como son alertas que requiren comunicación urxente e difusión cara ás autoridades que poidan necesitar saber delas, ou notificacións de información ou lexislación nacional cara á Comisión e os EEMM con posibles procesos de debate ou aprobación, entre outros usos.
  • Os repositorios IMI permiten ás autoridades compartir información relacionada cun ámbito determinado nunha base de datos centralizada. Poden acoller tanto documentos en ficheiro como información estruturada a través de formularios con campos. Por exemplo un repositorio de licenzas que poida ser consultado polas autoridades relevantes de calquera estado, un repositorio de modelos de documentos nacionais, ou outros.
  • Unha interface público permite a axentes externos comunicar coas autoridades competentes rexistradas en IMI. IMI non é accesible directamente aos cidadáns nin empresas, pero procedementos como o de solicitude de 'Cartón Profesional Europea' ou os casos Solvit iniciados polos cidadáns e empresas desencadean a interacción en IMI de administracións dos Estados membros implicados.

Como conseguir cooperar eficazmente con posibles miles de autoridades competentes a miúdo descoñecidas noutros estados (con outras linguas) ante casos particulares? Para resolver estas necesidades xorde IMI.

En concreto o IMI axuda ás autoridades competentes (nacionais, rexionais e locais) a:

  • Identificar á súa homóloga noutro Estado membro, mediante unha guía de datos de contacto e un mecanismo de procura;
  • Xestionar intercambios de información, mesmo de datos persoais, baseándose en procedementos simples e unificados;
  • Superar as barreiras lingüísticas grazas ao uso de fluxos de tarefas predefinidos e pretraducidos; e
  • Comprobar o estado de cada caso grazas a un mecanismo de seguimento.

En definitiva, IMI permite aos Estados unha cooperación diaria máis eficaz na aplicación da lexislación do mercado interior, facilitando que oficiais, expertos e autoridades competentes en calquera EEMM localicen aos seus homólogos noutro estado sen coñecemento previo da súa estrutura administrativa e realicen intercambios de información frutíferos a pesar de non compartir a mesma lingua.

IMI respecta a regulamentación e apoia as mellores prácticas, destacando as medidas adoptadas para asegurar unha adecuada protección de datos de carácter persoal dentro dun sistema paneuropeo. Ratificando esta idoneidade, o sistema IMI úsase para a cooperación administrativa entre as propias axencias de protección de datos nacionais e o supervisor europeo de protección de datos.