Cooperación financeira do Estado

Cooperación financeira do Estado destinada ás Comunidades Autónomas

De acordo co establecido na xurisprudencia do Tribunal Constitucional, o Estado pode achegar recursos financeiros para o desenvolvemento de actuacións que competencialmente corresponden ás Comunidades Autónomas, para a súa xestión por elas.

Esta posibilidade conta cunha regulación específica, basicamente prevista no artigo 86 da Lei Xeral Orzamentaria. Este artigo incorporouse á Lei Xeral Orzamentaria tras a adopción polo Tribunal Constitucional da Sentenza 13/1992, de 6 de febreiro, na que o Tribunal recoñeceu a capacidade de gasto do Estado e as súas atribucións para consignar créditos destinados ao financiamento de programas e actividades autonómicas, aínda que sempre axustándose ao ámbito executivo autonómico.

O procedemento regulado na Lei diferencia dúas fases na súa formalización. A primeira ten como obxecto o establecemento de criterios obxectivos de distribución do crédito dispoñible entre as Comunidades Autónomas competentes ou afectadas por razón da materia, así como os índices de ponderación de cada un dos criterios elixidos. Esta fase se sustancia en réxime de cooperación na reunión da Conferencia Sectorial correspondente, o que permite un debate non só dos criterios en sentido estrito, senón tamén sobre os fins e obxectivos que promove o Estado.