Cooperació financera de l'Estat

Cooperació financera de l'Estat destinada a les Comunitats Autònomes

D'acord amb l'establit en la jurisprudència del Tribunal Constitucional, l'Estat pot aportar recursos financers per al desenvolupament d'actuacions que competencialment corresponen a les Comunitats Autònomes, per a la seua gestió per elles.

Aquesta possibilitat compta amb una regulació específica, bàsicament prevista en l'article 86 de la Llei General Pressupostària. Aquest article es va incorporar a la Llei General Pressupostària després de l'adopció pel Tribunal Constitucional de la Sentència 13/1992, de 6 de febrer, en la qual el Tribunal va reconèixer la capacitat de despesa de l'Estat i les seues atribucions per a consignar crèdits destinats al finançament de programes i activitats autonòmiques, encara que sempre ajustant-se a l'àmbit executiu autonòmic.

El procediment regulat en la Llei diferencia dues fases en la seua formalització. La primera té com a objecte l'establiment de criteris objectius de distribució del crèdit disponible entre les Comunitats Autònomes competents o afectades per raó de la matèria, així com els índexs de ponderació de cadascun dels criteris triats. Aquesta fase se substancia en règim de cooperació en la reunió de la Conferència Sectorial corresponent, la qual cosa permet un debat no solament dels criteris en sentit estricte, sinó també sobre les finalitats i objectius que promou l'Estat.