Responsabilitat per Incompliment del Dret de la UE

El Reial decret 515/2013, de 5 de juliol, desenvolupa un procediment general de determinació i repercussió de les responsabilitats derivades dels incompliments del Dret de la Unió Europea. L'existència d'aquest procediment suposa una gran novetat en l'ordenament jurídic espanyol, ja que fins avui només existien regulacions disperses i de caràcter sectorial en matèries tals com la gestió de fons, entre unes altres.

La disposició addicional tercera del citat Reial decret determina que “el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, elevarà anualment al Consell de Ministres un informe, que serà públic, sobre les comunicacions rebudes d'actes, sentències, o decisions de les institucions europees per les quals se sancione al Regne d'Espanya per incompliment del Dret de la Unió Europa, els procediments iniciats, els resolts i l'estat d'execució de les resolucions dictades a l'empara del present Reial decret”.

Així, l'informe de 2014 és el primer dels informes elaborats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques segons es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 515/2013, de 5 de juliol.