Nota Legal

El domini en Internet www.mpt.gob.es, és titularitat del Ministeri de Política Territorial, actualment i de manera provisional amb seu en la Calle Miguel Ángel, 21. 28071 Madrid, en tant es desenvolupen les obres de rehabilitació de la seua seu principal en Passeig de la Castellana, 3.

En la present nota legal s'arrepleguen les condicions generals del seu ús i accés.

L'ús d'este lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedisca al mateix, sense perjuí de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o servicis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i servicis no és immediata, per la qual cosa poden existir desfasaments en la mateixa. Li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en la mateixa.

Condicions generals d'ús del portal web

La informació obtinguda a través d'este lloc web i de les respostes a les qüestions plantejades en les seues bústies, complix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establits en l'article 4 del Reial decret 208/1996, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, el Ministeri de Política Territorial es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del lloc web, de forma unilateral.

Links i enllaços

Estes modificacions podran afectar als enllaços continguts en el lloc web, que poden dirigir a pàgines web de tercers. El Ministeri de Política Territorial no assumix cap responsabilitat pel contingut, informacions o servicis que pogueren aparéixer en aquests llocs, les pàgines dels quals no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars de tals continguts o dels llocs on es troben.

Respecte a l'enllaç del propi domini, l'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri de Política Territorial i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part d'est dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Política Territorial ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'enllaç.

El Ministeri de Política Territorial no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'enllaç puga oferir. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Política Territorial, excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.

La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Versió multillenguatge

El portal web del Ministeri de Política Territorial està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb l'establit en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, el gallec i el valencià. També està traduït a una llengua estrangera (anglés).

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'exclou de la traducció el canal Premsa.

S'advertix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes. Este desfasament impedix que el Ministeri de Política Territorial puga garantir que tot el contingut estiga traduït per la permanent actualització dels continguts de la web.

Condicions generals de reutilització

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix https://datos.gob.es/es/aviso-legal, vincularan a qualsevol agent reutilisador pel mero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles. A estos efectes s'entén per agent reutilisador tota persona, física o jurídica que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a finalitats comercials o no comercials.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic, així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i baix qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: Ministeri de Política Territorial"
  3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.
  4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Ministerio de Política Territorial, titular de la información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.
  5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització baix el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

El Ministeri de Política Territorial no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilisadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El Ministeri de Política Territorial no garantix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilisador.

El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny, logos i altres imatges del portal web del Ministeri de Política Territorial.

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen al Ministeri de Política Territorial i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Esta protecció afecta igualment a les imatges contingudes en el mateix.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie expressa autorització d'esta Secretaria d'Estat. La llicència d'ús dels elements especificats en este *aparatado d'este portal, atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres.

El Ministeri de Política Territorial declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que este lloc poguera estar vulnerant els seus drets, li agrairem que es pose en contacte amb nosaltres a través del formulari (Portal administracion.gob.es).

El Ministeri de Política Territorial prohibix expressament la realització de "*framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals sol·licitades en els servicis de bústies i subscripcions d'esta Web s'inclouen en activitats de tractament sotmeses al Reglament General de Protecció de Dades, Reglamente UE/2016/679, de 27 d'abril.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació d'acord amb les especificacions arreplegades en cadascun de les bústies i/o formularis de subscripció.

Estadístiques d'ús del lloc

El portal web del Ministeri de Política Territorial utilitza l'aplicació Google Analytics, que instal·la *cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Per exemple, nombre de visites per pàgines, hores i dies de visita,…

Les *cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per a registrar la seua activitat en el lloc web, si bé . Una *cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas, s'utilitzen per a arreplegar informació de caràcter personal.

El Ministeri de Política Territorial seguix la regulació legal i les directrius en esta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, les *cookies que s'instal·larien serien les següents:

*Cookies i finalitat

*Cookie Temps d'expiració Funció

_*ga

2 anys

S'usa per a distingir als usuaris.

_*ga_<*container-aneu>

2 anys

S'usa per a mantindre l'estat de la sessió.

Más información

Per a navegar pel portal del Ministeri de Política Territorial no és necessari que vosté permeta la instal·lació d'estes *cookies: vosté pot deshabilitar-les directament en el seu navegador.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució del qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus servicis, el Ministeri de Política Territorial i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estiga situat en territori espanyol.