Desconcentració del sector públic institucional estatal

Desconcentració del sector públic institucional estatalReial decret 209/2022, de 22 de març, pel qual s'establix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la determinació de les seus

La Constitució espanyola, en enunciar els principis que han de regir el funcionament de l'Administració Pública, ressalta els de eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. El principi de desconcentració territorial apareix recollit en l'article 54.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, exposant que “L'Administració General de l'Estat actua i s'organitza d'acord amb els principis establits en l'article 3, així com els de descentralització funcional i desconcentració funcional i territorial”. La desconcentració territorial exclou una concepció de l'Administració General de l'Estat com a entitat enterament localitzada en la capital, de manera que és precisa l'existència d'una estructura territorialisada i, per tant, més pròxima als ciutadans i ciutadanes.

La Constitució espanyola no prescriu la forma en la qual s'ha de fixar distribució territorial de les seus del sector públic. El seu article 5 no inclou cap disposició relativa a quina localitat haurà d'albergar les entitats públiques ni tampoc es fixa cap reserva de llei ni es *preconfigura cap procediment concret per a la determinació d'estes seus.

Conforme a açò, per a portar a efecte estos principis es fa necessària l'existència d'una estructura territorialisada, més pròxima als ciutadans i ciutadanes, que potencie el paper vertebrador de les institucions públiques en el territori, per a açò, s'ha d'establir un procediment que permeta racionalitzar la ubicació física de les entitats del sector públic institucional estatal, doncs està acreditat que les institucions públiques exercixen un paper beneficiós en els entorns físics en els quals se situen, a més de contribuir a la creació d'ocupacions directes i indirectes i fer possible un major nivell d'interlocució amb els sectors afectats fomentant la seua participació en la presa de decisions.

Estos efectes positius de la desconcentració de les seus físiques públiques es veuran reforçats amb l'establiment d'un procediment d'elecció racionalitzat, que integre criteris com la cohesió territorial, l'eficàcia dels servicis públics i la transparència, a través d'un mecanisme deliberatiu que aprofite el potencial de totes les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, contribuint així a reforçar el paper del sector públic com a element vertebrador.

Reial decret 209/2022, de 22 de març, pel qual s'establix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la determinació de les seus

El Reial decret 209/2022, de 22 de març, pel qual s'establix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la determinació de les seus, establix un procediment racionalitzat en la selecció de les seus de les entitats públiques estatals. Este sistema, objectiu, *trasparente i competitiu, integra criteris com la cohesió territorial, l'eficàcia dels servicis públics i la transparència, de manera que s'aconseguisca que el sector públic exercisca un paper vertebrador del territori i s'aconseguisca que els organismes públics s'integren en un entorn adaptat a les seues necessitats.

Este procediment s'iniciarà, cas per cas, mitjançant Acord del Consell de Ministres. L'article 6.2 del citat Reial decret 209/2022 establix que “la Comissió, en el termini d'un mes des de la recepció del citat acord d'inici, elaborarà l'informe previst en l'article 3.2.b) que contindrà la relació de criteris que es tindran en compte per a determinar la ubicació física de l'entitat. Aquests criteris hauran d'ajustar-se als principis enunciats en l'article 2, així com a les necessitats específiques que resulten d'aplicació a l'entitat afectada. Este informe serà comunicat al Consell de Ministres i publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat», juntament amb l'Acord d'inici del procediment.

En el termini d'un mes des d'aquesta publicació, les comunitats autònomes així com les entitats locals podran presentar les candidatures d'un o diversos municipis per a albergar la seu física de l'entitat corresponent que, al seu torn, haurien de complir els compromisos estipulats en l'article 6.5 del Reial decret. Conforme a açò, la determinació de cada seu es realitzarà després d'una anàlisi del cas concret per a garantir el major equilibri possible entre regions i el reforçament de la vertebració territorial.

D'esta manera, el procediment fomenta que les assemblees legislatives i els consells de Govern de les comunitats autònomes, així com els òrgans plenaris de les entitats locals, puguen postular diferents localitats per a albergar seus de les citades entitats, al mateix temps que es permetrà que aquestes entitats puguen comprometre cessions de diferent naturalesa, de manera que l'Administració General de l'Estat no haja d'assumir íntegrament el cost de la instal·lació d'una entitat.

Determinació calme de l'AESIA

Determinació calme de l'AEE