Nota legal

O dominio en Internet www.mpt.gob.es, é titularidade do Ministerio de Política Territorial, actualmente e de modo provisional con sede na Rúa Miguel Anxo, 21. 28071 Madrid, en tanto se desenvolven as obras de rehabilitación da súa sede principal en Paseo da Castelá, 3.

Na presente nota legal recóllense as condicións xerais do seu uso e acceso.

O uso deste sitio web implica exprésaa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos contidos ou servizos do sitio web. En todo caso, a actualización da información e servizos non é inmediata, polo que poden existir desfasamentos na mesma. Suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos na mesma.

Condicións xerais de uso do portal web

A información obtida a través deste sitio web e das respostas ás cuestións expostas nas súas caixas de correos, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante algún.

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, o Ministerio de Política Territorial resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios, a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

Ligazóns e hiperligazóns

Estas modificacións poderán afectar as hiperligazóns contidos no sitio web, que poden dirixir a páxinas web de terceiros. O Ministerio de Política Territorial non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos #este sitios, cuxas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos, que terán exclusivamente carácter informativo e que non necesariamente implican relación coas persoas ou entidades titulares de tales contidos ou dos sitios onde se atopen.

Respecto á ligazón do propio dominio, o establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Política Territorial e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de leste dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Política Territorial autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.

O Ministerio de Política Territorial non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.

A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Política Territorial, excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.

A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

Versión *multilenguaje

O portal web do Ministerio de Política Territorial está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro, o galego e o valenciano. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúese da tradución a canle Prensa.

Advírtese de que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas. Este desfasamento impide que o Ministerio de Política Territorial poida garantir que todo o contido estea traducido pola permanente actualización dos contidos da web.

Condicións xerais de reutilización

Obrigatoriedade das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo https://datos.gob.es/é/aviso-legal, vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas. Para estes efectos enténdese por axente reutilizador toda persoa, física ou xurídica que reutilice información do sector público, xa sexa para fins comerciais ou non comerciais.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual.

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que están en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que #este uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico, así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou "en bruto".

Esta autorización comporta, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xerais para a reutilización.

Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

  1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: Ministerio de Política Territorial"
  3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
  4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que el Ministerio de Política Territorial, titular de la información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.
  5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade.

A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

O Ministerio de Política Territorial non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

O Ministerio de Política Territorial non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do axente reutilizador.

El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o deseño, *logos e outras imaxes do portal web do Ministerio de Política Territorial.

Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os *logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen ao Ministerio de Política Territorial e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Esta protección afecta igualmente as imaxes contidas no mesmo.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización desta Secretaría de Estado. A licenza de uso dos elementos especificados neste *aparatado deste portal, outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do #este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

O Ministerio de Política Territorial declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a vulnerar os seus dereitos, agradecerémoslle que se poña en contacto connosco a través do formulario (Portal *administracion.gob.es).

O Ministerio de Política Territorial prohibe expresamente a realización de *framings "" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

Protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais solicitados nos servizos de caixas de correos e subscricións desta Web inclúense en actividades de tratamento sometidas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento UE/2016/679, do 27 de abril.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación e/ou cancelación #de acordo con as especificacións recollidas en cada un das caixas de correos e/ou formularios de subscrición.

Estatísticas de uso do sitio

O portal web do Ministerio de Política Territorial utiliza a aplicación Google Analytics, que instala *cookies temporalmente, coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. Por exemplo, número de visitas por páxinas, horas e días de visita,…

As *cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web, aínda que . Unha *cookie non identifica a unha persoa, senón a unha combinación de *computador-navegador-usuario, teñen unha vixencia temporal limitada e en ningún caso, utilízanse para recoller información de carácter persoal.

O Ministerio de Política Territorial segue a regulación legal e as directrices nesta materia da Axencia Española de Protección de Datos.

En concreto, as *cookies que se instalarían serían as seguintes:

*Cookies e finalidade

*Cookie Tempo de *expiración Función

_*ga

2 anos

Úsase para distinguir aos usuarios.

_*ga_<*container-ide>

2 anos

Úsase para manter o estado da sesión.

Más información

Para navegar polo portal do Ministerio de Política Territorial non é necesario que vostede permita a instalación destas *cookies: vostede pode *deshabilitarlas directamente no seu navegador.

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española. Para a resolución do calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Ministerio de Política Territorial e o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais do domicilio do usuario, sempre que estea situado en territorio español.