Exhumaciones

Conforme ao previsto no artigo 16 da Lei 20/2022, do 19 de outubro, de Memoria Democrática, corresponde á Administración Xeral de Estado a procura de persoas desaparecidas durante a Guerra e a Ditadura, sen prexuízo das competencias doutras administracións públicas relacionadas coa #este actividade.

Ditas tarefas levarán a cabo de forma gradual e apoiaranse en mapas de localización de persoas desaparecidas. Para o seu desenvolvemento, o Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, a través da Secretaría de Estado de Memoria Democrática, elaborará plans plurianuais de procura, localización, *exhumación e identificación dos mesmos.

Isto plans faranse públicos neste sitio web figurando os datos de *exhumación anual, que incluirán a cifra de pedimentos rexistrados, o número de fosas e restos de persoas localizadas, así como o número de prospeccións sen resultado positivo.

As actividades de indagación, localización e identificación das persoas desaparecidas durante a Guerra ou a represión política posterior e cuxo paradoiro se ignore, realizadas polas vítimas ou aquelas entidades que inclúan o desenvolvemento de tales actividades entre os seus fins, poderán contar coa colaboración das administracións públicas, no marco da política pública de procura de persoas desaparecidas e a planificación establecida, a través dos mecanismos de financiamento e axuda que se establezan.