Comisión Nacional da Administración Local (CNAL)

A Comisión Nacional de Administración Local é o órgano permanente para a colaboración entre a Administración Xeral do Estado e a Administración Local.

A Comisión Nacional de Administración Local estrutúrase nos seguintes órganos: o Pleno e dúas Subcomisións, que son a Subcomisión de Cooperación coa Administración Local e a Subcomisión de Réxime Económico, Financeiro e Fiscal.

Tanto o Pleno como as Subcomisións deberán reunirse, como mínimo, dúas veces ao ano.

É competencia desta Comisión:

 1.   Emitir informe nos seguintes supostos:
  • Anteproxectos de Lei e proxectos de disposicións administrativas de competencia do Estado nas materias que afecten á Administración Local.
  • Criterios para as autorizacións de operacións de endebedamento das Corporacións Locais.
  • Previamente e nos supostos en que o Consello de Ministros acorde a aplicación do disposto no artigo 61 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
 2. Efectuar propostas e suxestións ao Goberno en materia de Administración Local e, en especial, sobre:
  • Atribución e delegación de competencias en favor das Entidades locais.
  • Distribución das subvencións, créditos e transferencias do Estado á Administración Local.
  • Participación das Facendas locais nos tributos do Estado.
  • Previsións dos Orzamentos Xerais do Estado que afecten as Entidades locais.