Participación pública en proxectos normativos

*Logo de participación normativa

O proceso de participación na elaboración de normas fundaméntase nas seguintes normas:

  • Artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro (BOE-A-2015-10565), do Procedemento Administrativo Común das Administración Públicas.
  • Artigo 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro (BOE-A-1997-25336), do Goberno.

Con este punto de acceso á participación na elaboración de normas, dáse cumprimento ao disposto na Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro (BOE-A-2016-9121), pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais.

   

Consulta pública previa

O obxecto do trámite de consulta pública previa é solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo

A seguir publícase a listaxe das iniciativas e propostas normativas para este trámite. Nesta listaxe aparecerá o título, a data de finalización da consulta previa e a canle para realizar as achegas. A orde de publicación réxese pola data de publicación, do máis recente ao máis antigo.

Consulta pública previa    

Tramitación Aberta

Tramitación en suspenso

Audiencia e información pública

O obxecto do trámite de audiencia e información pública é solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereito e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, pero en fase de elaboración, directamente ou a través de organizacións ou asociacións que os representan, así como as achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

A seguir publícase a listaxe das iniciativas e propostas normativas para este trámite. Nesta listaxe aparecerá o título, a data de finalización da consulta e a canle para realizar as achegas. A orde de publicación réxese pola data de publicación, do máis recente ao máis antigo.

Audiencia e información pública