Recurso extraordinario de revisión

Consiste en recorrer os actos firmes en vía administrativa cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Exponse ante o mesmo órgano que os ditou.

Normativa básica: Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 113 a 120 e 125 e 126.

Forma de inicio: Solicitude de interesado cos requisitos do artigo 115 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, que debe basearse nalgunha das seguintes causas:

  • Que ao ditalos incorreuse en erro de feito, que resulte dos propios documentos incorporados ao expediente.

  • Que aparezan documentos de valor esencial para a resolución do asunto que, aínda que sexan posteriores, evidencien o erro da resolución recorrida.

  • Que na resolución influísen esencialmente documentos ou testemuños declarados falsos por sentenza xudicial firme, anterior ou posterior a aquela resolución.

  • Que a resolución se ditase como consecuencia de prevaricación, suborno, violencia, *maquinación fraudulenta ou outra conduta *punible e declarouse así en virtude de sentenza xudicial firme.

Prazo para interpolo:

  • Cando se trate da causa 1ª, dentro do prazo de catro anos seguintes á data da notificación da resolución impugnada.
  • Nos demais casos, o prazo será de tres meses a contar desde o coñecemento dos documentos ou desde que a sentenza xudicial quedou firme.

Forma de presentación: 

  • Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado
  • En caso de querer presentalo *presencialmente, pode descargar o seguinte formulario e presentalo nas oficinas de rexistro deste Ministerio ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Formulario recurso extraordinario de revisión.pdf

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Prazo de resolución: 3 meses. Transcorrido este prazo sen resolución expresa poderase entender desestimado o recurso.

Recursos: