Datos básicos sobre traspasos X Lexislatura estatal (desde 14-12-2011)

Nos datos globais e xerais detállanse as reunións das comisióna mixtas de transferencias que se fixeron durante a X Lexislatura estatal analizadas por anos, e co detalle do persoal e do financiamento que foi obxecto de traspaso, así como unha estatística dos acordos aprobados polas respectivas comisións mixtas.

Nos traspasos pendentes relativos a materias xerais ou comúns, preséntase o estado comparativo por comunidades autónomas dos traspasos aprobados e pendentes de aprobación en materias xerais ou comúns a todas ou a alguhnas delas.

Nos traspasos en materias específicas e ampliacións de traspasos ás comunidades autónomas enuméranse os traspasos máis relevantes aprobados durante a X Lexislatura estatal relativos a materias que afectan individualizadamente a unha comunidade autónoma, así como as ampliacións de acordos de traspasos de funcións e servizos aprobados anteriormente.