Aspectos económicos das relacións de colaboración

Adóitase identificar ao financiamento condicionado co conxunto de recursos proporcionados ás Comunidades Autónomas para ser aplicados a unha finalidade concreta. No seu maior parte devanditos recursos non están incluídos, no que ás Comunidades Autónomas de réxime común refírese, dentro do modelo de financiamento vixente.
 
Aínda que existen outros recursos que se poden catalogar como financiamento condicionado, esta queda integrada fundamentalmente tres conxuntos de recursos:
 
  • Os que proceden dos Fondos da Unión Europea.
  • Os que se recollen nos Fondos de Compensación Interterritorial (FCI).
  • Os que se canalizan ben a través de subvencións do Estado, ben mediante convenios de colaboración, ben a través de contratos-programa.
 
Dentro do primeiro grupo inclúense as diversas achegas comunitarias que, ben directamente, ben a través da Administración Xeral do Estado, reciben as Comunidades Autónomas para o desenvolvemento das distintas políticas levadas a cabo pola Comisión Europea, entre as cales destacan a política agrícola e a de cohesión.
 
Como consecuencia do previsto no arículo 158 CE, se ha ido desenvolvendo en España unha política rexional de ámbito nacional, estreitamente vinculada coas definicións e obxectivos da política de cohesión de orixe comunitaria. O principal instrumento de política rexional de ámbito estatal en España, xunto ao Sistema de Incentivos Rexionais, vén dado polos Fondos de Compensación Interterritorial, concreción do principio de solidariedade interregional.
 
Finalmente destaca un terceiro grupo de recursos que derivan dos distintos instrumentos de colaboración inter-administrativa existentes no noso Estado Autonómico. Devandito grupo está formado polo conxunto de achegas que, baixo distinta denominación, teñen o seu fundamento último no principio de colaboración entre Administracións. Así, inclúense as subvencións que a Administración Xeral do Estado transfire anualmente ás Comunidades Autónomas, así como polos convenios de colaboración e os contratos-programa subscritos entre ambas as administracións.
 
Trátase dun conxunto significativo de recursos, tanto en termos cuantitativos como polo seu significado nun Estado descentralizado como o noso, baseado na colaboración entre administracións. Con este tres instrumentos fináncianse obxectivos que comparten tanto a Administración Xeral do Estado como as Comunidades Autónomas, articulándose a través de acordos tomados nas Conferencias Sectoriais ou nas propias cláusulas contidas nos convenios ou contratos-programa.
 
Contemplan un conxunto moi amplo de finalidades, que comprende desde actuacións de carácter económico -a través da dotación de capital público- a actuacións de protección e promoción social, pasando pola produción de bens públicos de carácter preferente como son a sanidade, a educación ou a cultura.