Organización Institucional de CCAA

Segundo o sistema constitucional español, a organización das institucións e do sistema de autogoberno de cada Comunidade corresponde á propia Comunidade Autónoma. As súas institucións políticas básicas están previstas e reguladas nos Estatutos de Autonomía. Estas previsións iniciais foron posteriormente desenvolvidas mediante a aprobación polas diferentes Asembleas lexislativas das correspondentes leis organizativas.

En xeral, as Comunidades Autónomas organizan as súas estruturas administrativas tomando como modelo as do Estado, de modo que as estruturas organizativas básica son as Consellerías ou Departamentos e as Direccións Xerais.

A normativa referenciada a continuación é a aprobada ao comezo de cada Lexislatura ou a aprobada con carácter xeral, non incluíndose as modificacións parciais, o que debe advertirse se se ten en conta que as estruturas administrativas adoitan experimentar modificacións posteriores.

 

Comunidade Autónoma

Lei de Goberno

Estrutura de Consellerías

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ANDALUCÍA Lei 6/2006 Estrutura
ARAGÓN Decreto Lexislativo 2/2001 Estrutura
ASTURIAS Lei 8/1991 Estrutura
CANARIAS Lei 1/1983 Estrutura
CANTABRIA Lei 5/2018 Estrutura
CASTELA-A MANCHA Lei 11/2003 Estrutura
CASTELA E LEÓN Lei 3/2001 Estrutura
CATALUÑA Lei 13/2008 Estrutura
C. VALENCIANA Lei 5/1983 Estrutura
ESTREMADURA Lei 1/2002 Estrutura
GALICIA Lei 1/1983 Estrutura
ILLES BALEARS Lei 1/2019 Estrutura
A Rioxa Lei 8/2003 Estrutura
MADRID Lei 1/1983 Estrutura
MURCIA Lei 6/2004 Estrutura
NAVARRA Lei Foral 14/2004 Estrutura
PAÍS VASCO Lei 7/1981 Estrutura

 

 

Andalucía

Andalucía

 

Lei 6/2006, de 24 de outubro, do Goberno da Comunidade Autónoma de Andalucía

Detalle da estrutura de goberno


Aragón

Aragón

 

Decreto Lexislativo 2/2001, de 3 xullo, do Goberno de Aragón,

Detalle da estrutura de goberno


Asturias

Asturias

 

Lei 8/1991, de 30 de xullo, de Organización da Administración do Principado de Asturias.

Detalle da estrutura de goberno


Canarias

Canarias

 

Lei 1/1983, de 14 de abril, do Goberno e da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.

Detalle da estrutura de goberno
 


Cantabria

Cantabria

 

Lei 5/2018, de 22 de novembro, de Réxime Xurídico do Goberno, da Administración e do Sector Público Institucional da Comunidade Autónoma de Cantabria.

Detalle da estrutura de goberno


Castela a Mancha

Castela a Mancha<br/>

 

Lei 11/2003, de 25 de setembro, do Goberno e do Consello Consultivo de Castela-A Mancha.

Detalle da estrutura de goberno


Castela e León

Castela e León

 

Lei 3/2001, de 3 de xullo, do Goberno e da Administración da Comunidade de Castela e León.

Detalle da estrutura de goberno


Cataluña

Cataluña

 

Lei 13/2008, de 5 de novembro, da presidencia da Xeneralidade e do Goberno.

Detalle da estrutura de goberno.


*C. Valenciana

*C. Valenciana

 

Lei 5/1983, de 30 de decembro, de Goberno Valenciano.

Detalle da estrutura de goberno.


Estremadura

Estremadura

 

Lei 1/2002, de 28 de febreiro, do Goberno e da Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura.

Detalle da estrutura de goberno.


Galicia

Galicia

 

Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e o seu Presidente.

Detalle da estrutura de goberno.


Illes Balears

Illes Balears

 

Lei 1/2019, de 31 de xaneiro, do Goberno das Illes Balears.

Detalle da estrutura de goberno.


A Rioxa

A Rioxa

 

Lei 8/2003, de 28 de outubro, do Goberno e Incompatibilidades dos seus membros.

Detalle da estrutura de goberno.
 


Madrid

Madrid

 

Lei 1/1983, de 13 de decembro, do Goberno e Administración da Comunidade de Madrid.

Detalle da estrutura de goberno.


Murcia

Murcia

 

Lei 6/2004, de 28 de decembro, do Estatuto do Presidente e do Consello de Goberno da Rexión de Murcia.

Detalle da estrutura de goberno.


Navarra

Navarra

 

Lei Foral 14/2004, de 3 de decembro, do Goberno de Navarra e do seu Presidente.

Detalle da estrutura de goberno.


País Vasco

País Vasco

 

Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno.

Detalle de la estructura de gobierno.