Datos básicos sobre traspasos *XII Lexislatura estatal (desde 19-07-2016)

Nos datos globais e xenerais detállanse as reunións das Comisións Mixtas de Transferencias celebradas durante a XII Lexislatura estatal desagregadas por anos, e co detalle do persoal e do financiamento que foi obxecto de traspaso, así como unha estatística dos acordos aprobados polas respectivas Comisións Mixtas.

No traspaso pendentes relativos a materias xerais ou comúns, preséntase o estado comparativo por Comunidades Autónomas dos traspasos aprobados e pendentes de aprobación en materias xerais ou comúns a todas ou a algunhas delas.

Nos traspasos en materias específicas e ampliacións de traspasos a Comunidades Autónomas enuméranse os traspasos máis relevantes aprobados durante a XII Lexislatura estatal relativos a materias que afectan individualizadamente a unha Comunidade Autónoma, así como as ampliacións de acordos de traspasos de funcións e servizos aprobados anteriormente.