Secretaria General de Coordinació Territorial

La Secretaria General de Coordinació Territorial és l'òrgan directiu al que correspon, sota l'autoritat de la persona titular de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, l'impuls i la coordinació de les competències atribuïdes al departament referents a la política territorial, tant autonòmica com a local.

A més, competeix a la Secretaria General de Coordinació Territorial, sota l'autoritat de la persona titular de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, les funcions en l'àmbit europeu i internacional de les competències atribuïdes al departament en les matèries referents a la política territorial, tant autonòmica com a local.

Secretaria General de Coordinación Territorial: Miryam Álvarez Páez

Gabinet Tècnic: Inmaculada Algarra Solis

De la Secretaría General de Coordinación Territorial dependen los siguientes órganos directivos:

  • Sotsdirecció General de Relacions Europees i Internacionals: Silvia Negro Alousque.