Informe d'avaluació 2022

 

L'Administració General de l'Estat al Territori és l'encarregada d'exercir l'activitat de l'Estat de forma desconcentrada al territori, corresponent al Delegat del Govern l'adreça de la mateixa en l'àmbit autonòmic i la seva coordinació amb l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El present informe, previst en l'article 73.1.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, recull una avaluació global sobre el funcionament dels Serveis de l'Administració General de l'Estat al territori en 2022.

Informe de Evaluación 2022. Documentos completos:

INFORME DE EVALUACION 2022

INFORME EJECUTIVO 2022