Reforma per a la Digitalització de l'Administració

Entre les mesures previstes en la Reforma 1, li correspon al Ministeri de Política Territorial dur a terme les relacionades amb la cooperació interterritorial, en concret:

  • Reforç de la cooperació interterritorial mitjançant la reforma de la Llei 40/2015..
  • Reforma de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, amb l'aprovació de la Llei de l'Estatut Bàsic dels Municipis de Menor Població i dels Municipis en Risc de Despoblament.

Amb aquestes reformes es donarà compliment als compromisos adquirits amb la Comissió Europea en l'Acord d'Execució del Consell i en les Disposicions Operatives que han estat acordades quant a les fites 145 i 147.