Pla de Recuperació

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Consell Europeu va aprovar en 2020 la creació del programa NextGenerationEU, per respondre de manera conjunta i coordinada a la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de Covid-19, i contribuir a reparar els danys causats.

En el marc d'aquest programa es crea el Mecanisme Europeu  de Recuperació i Resiliència (MRR), que juntament amb l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE) i la resta d'instruments previstos en el Marc Financer Plurianual 2021-2027 impulsarà reformes i inversions en els àmbits prioritaris a nivell europeu.

Per poder acollir-se a aquest mecanisme i accedir als 140.000 milions d'euros, uns 69.500 milions d'euros en transferències no reemborsables i fins a 70.000 milions d'euros en préstecs, que es preveu podria rebre Espanya segons els indicadors de repartiment, es va presentar a la Comissió el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, “Pla Espanya Pot”,  després de la seva aprovació per Consell de Ministres.

El Pla s'articula entorn de/entorn de 4 eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Està estructurat sobre la base de 10 polítiques palanca que, al seu torn, integren un total de 30 components, aglutinant 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 reformes.

En la quarta política palanca que proposa el Pla, Una Administració per al segle XXI, i, en concret, en el component 11, que desenvolupa aquesta política a través d'un conjunt reformes i inversions enfocades a la digitalització i modernització de les administracions públiques, la transició energètica i el reforç de les capacitats administratives, s'emmarca la participació del Ministeri de Política Territorial (MPT), en particular en el referit a la reforma de l'Administració.

El Ministeri de Política Territorial se centrarà a dur a terme una sèrie de reformes i inversions vinculades a la Reforma per a la modernització i Digitalització de l'Administració (Reforma1, R1) i Transformació Digital i Modernització del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals (Inversió3, I3).

Al mateix temps,  després de l'acord aconseguit amb el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Ministeri de Política Territorial  durà a terme una sèrie d'actuacions per a la renovació energètica d'edificis de l'Administració  General de l'Estat al Territori (en Delegacions i Subdelegacions del Govern) en el marc del Pla de Transició Energètica en l'Administració General de l'Estat (Inversió 4, I4).

Aquestes mesures s'implantaran complint amb les obligacions imposades per la Unió Europea a Espanya, com a beneficiari de fons del MRR, en relació amb la protecció dels seus interessos financers, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Reforma per a la Digitalització de l'Administració

Transformació Digital i Modernització dels Ens Locals

Pla de Transició Energètica en l'Administració General de l'Estat al Territori

Programa Primera Experiència Professional en les Administracions Públiques

Normativa i guies

Prevenció, detecció i correcció del frau