Plan de Recuperación

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

O Consello Europeo aprobou en 2020 a creación do programa NextGenerationEU, para responder de maneira conxunta e coordinada á crise social e económica provocada pola pandemia de Covid-19, e contribuír a reparar os danos causados.

No marco deste programa créase o Mecanismo Europeo  de Recuperación e Resiliencia (MRR), que xunto coa Axuda á Recuperación para a Cohesión e os Territorios de Europa (REACT-UE) e o resto de instrumentos previstos no Marco Financeiro Plurianual 2021-2027 impulsará reformas e investimentos nos ámbitos prioritarios a nivel europeo.

Para poder acollerse a este mecanismo e acceder aos 140.000 millóns de euros, uns 69.500 millóns de euros en transferencias non reembolsables e ata 70.000 millóns de euros en préstamos, que se prevé podería recibir España segundo os indicadores de repartición, presentouse á Comisión o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, “Plan España Pode”,  tras a súa aprobación por Consello de Ministros.

O Plan articúlase ao redor de 4 eixos transversais: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a igualdade de xénero e a cohesión social e territorial. Está estruturado con base en 10 políticas panca que, á súa vez, integran un total de 30 compoñentes, aglutinando 212 medidas, das que 110 son investimentos e 102 reformas.

Na cuarta política panca que propón o Plan, Unha Administración para o século XXI, e, en concreto, no compoñente 11, que desenvolve esta política a través dunhas conxunto reformas e investimentos enfocados á dixitalización e modernización das administracións públicas, a transición enerxética e o reforzo das capacidades administrativas, enmárcase a participación do Ministerio de Política Territorial (MPT), en particular no referido a a reforma da Administración.

O Ministerio de Política Territorial centrarase en levar a cabo unha serie de reformas e investimentos vinculados á Reforma para a modernización e Dixitalización da Administración (Reforma1, R1) e Transformación Dixital e Modernización do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, as Comunidades Autónomas e as Entidades locais (Investimento3, I3).

Ao mesmo tempo,  tras o acordo alcanzado co Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, o Ministerio de Política Territorial  levará a cabo unha serie de actuacións para a renovación enerxética de edificios da  Administración Xeral do Estado no Territorio (en Delegacións e Subdelegacións do Goberno) no marco do Plan de Transición Enerxética na Administración Xeral do Estado (Investimento 4, I4).

Estas medidas implantaranse cumprindo coas obrigas impostas pola Unión Europea a España, como beneficiario de fondos do MRR, en relación coa protección dos seus intereses financeiros, en particular no que se refire aprevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

Reforma para a Dixitalización da Administración

Transformación Dixital e Modernización dos Entes Locais

Plan de Transición Enerxética na Administración Xeral do Estado no Territorio

Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas

Normativa e guías

Prevención, detección e corrección da fraude