Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas

O Ministerio de Política Territorial participa a través das 19 Delegacións do Goberno no Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas. 

O Programa enmárcase no Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia, máis concretamente na política panca VIII «Nova economía dos coidados e políticas de emprego», Compoñente 23 «Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, *resiliente e inclusivo», liderado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

A participación do *MPT materialízase a través das subvencións concedidas ás Delegacións do Goberno no marco da Orde *TES/1152/2021, do 24 de outubro, do Ministerio de Traballo e Economía Social, destinadas ao financiamento do «Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas», con cargo a orzamento do *SEPE no marco do Mecanismo para a Recuperación e a *Resiliencia (programa 240 A).

Estas subvencións permiten ofrecer unha primeira experiencia laboral nas Delegacións do Goberno a persoas novas desempregadas que completasen a súa educación formal co obxecto de que adquiran competencias “*soft” así como habilidades sociais e profesionais en ámbitos tales como a transición ecolóxica e a economía verde, a dixitalización de servizos, a cohesión social e o desenvolvemento local rural

Para o conxunto de Delegacións do Goberno ofertáronse un total de 244 contratos formativos[1] con obxecto de adquirir unha experiencia profesional nunha serie de proxectos deseñados polas propias Delegacións para, dentro dos obxectivos apuntados, atender ás súas particularidades. Os proxectos abordan materias como tratamento documental e conservación de documentos; igualdade; modernización da linguaxe xurídica; ou o asesoramento de Fondos *Next *Generation, entre outros.

En total levan a cabo 71 proxectos; destes, 38 merecen unha atención especial ao englobarse dentro de dous programas estratéxicos para o *MPT: o programa de modernización da comunicación cidadá e o programa de difusión rural da electrónica. Estes proxectos, que se desenvolven en todas e cada unha das Delegacións do Goberno, configúranse como ferramentas fundamentais para achegar a Administración Xeral do Estado aos cidadáns de todo o territorio nacional”.

 

-----------------------------

[1] artigo 11.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.