Reforma para a Dixitalización da Administración

Entre as medidas previstas na Reforma 1, correspóndelle ao Ministerio de Política Territorial levar a cabo as relacionadas coa cooperación interterritorial, en concreto:

  • Reforzo da cooperación interterritorial mediante a reforma da Lei 40/2015..
  • Reforma da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, coa aprobación da Lei do Estatuto Básico dos Municipios de Menor Poboación e dos Municipios en Risco de Despoboamento.

Con estas reformas darase cumprimento aos compromisos adquiridos coa Comisión Europea no Acordo de Execución do Consello e nas Disposicións Operativas que foron acordadas no relativo aos fitos 145 e 147.