Acord de Consell de Ministres de 5 de setembre de 2023

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declara "zona afectada greument per una emergència de protecció civil" el territori afectat com a conseqüència de diversos incendis forestals, inundacions i altres fenòmens de diferent naturalesa esdevinguts entre el 20 d'agost de 2022 i el 08 de juny de 2023, en les en les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, *Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, *Illes *Balears, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra i País Basc, així com la ciutat de Ceuta.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es refereixen els apartats següents.

Cuarto. Daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es refereix l'apartat primer d'aquest acord que executin els ajuntaments, els cabildos i consells insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència, complint els requisits de l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 22 de març de 2024 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, que aprova la convocatòria de les subvencions per a la recuperació de danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en Acord del Consell de Ministres de 5 de setembre de 2023, que declara Zona afectada greument per una emergència de protecció civil el territori afectat com a conseqüència de diferents episodis d'incendis forestals. Publicada en extracte en BOE del dia 25-3-2024.
  • Les sol·licituds, una per obra, es formularan per les entitats executores dels projectes compresos en l'àmbit d'aplicació de la convocatòria, des de les 9:00 hores de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, fins a les 15:00 hores del dia 25 d'abril de 2024. Obligatòriament s'hauran d'emplenar i presentar de forma electrònica, a través de l'aplicació informàtica "AURA - Subvencionis a EELL davant catàstrofes naturals", accessible des de laSEU ELECTRÒNICA del Ministeri de Política Territorial  i Memòria Democràtica https://sede.administracionespublicas.gob.es/ (Procediments - Subvencionis), seleccionant l'apartat dedicat a aquesta convocatòria. Per a això, cal que els representants legals d'aquestes entitats compleixin amb els requisits tècnics especificats en l'esmentada aplicació.

NOTA INFORMATIVA

Pot descarregar una nota informativa rellevant per a la preparació de les sol·licituds i el procediment que segueixen les ajudes.

INFORMACIÓ SOBRE ACCÉS A l'APLICACIÓ

Per accedir a AURA a la SEU ELECTRÒNICA haurà de figurar com a usuari actiu en *Autentic@. Els alcaldes i habilitats expliquen automàticament amb usuari en Autentica si figuren en la base de dades d'alcaldes i regidors, o en el registre integrat de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

Per poder donar de alta altres usuaris de la pròpia entitat local o gestionar els seus permisos per a AURA, s'haurà d'accedir a Autentica amb el certificat de representant de l'entitat local (Certificat Jurídic), i seguir les instruccions de la guia d'accés present a la seu electrònica.

FORMULARI D'INCIDÈNCIES

Davant incidències amb Aura es disposa d'un  formulari a la seu electrònica.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a l'esment del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.