Acord de Consell de Ministres de 5 de setembre de 2023

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declara "zona afectada greument per una emergència de protecció civil" el territori afectat com a conseqüència de diferents episodis d'incendis forestals.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es referixen els apartats següents.

Cuarto. Daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es referix l'apartat primer d'este acord que executen els ajuntaments, els cabildos insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència, complint els requisits de l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 22 de març de 2024 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, que aprova la convocatòria de les subvencions per a la recuperació de danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en Acord del Consell de Ministres de 5 de setembre de 2023, que declara Zona afectada greument per una emergència de protecció civil el territori afectat com a conseqüència de diferents episodis d'incendis forestals. Publicada en extracte en BOE del dia 25-3-2024.

NOTA INFORMATIVA

Pot descarregar una nota informativa rellevant per a la preparació de les sol·licituds i el procediment que seguixen les ajudes.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a la menció del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.