Acord de Consell de Ministres de 20 de juny de 2023

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declara "zona afectada greument per una emergència de protecció civil" el territori afectat com a conseqüència de diversos incendis forestals, inundacions i altres fenòmens de diferent naturalesa esdevinguts entre el 20 d'agost de 2022 i el 08 de juny de 2023, en les en les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, *Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, *Illes *Balears, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra i País Basc, així com la ciutat de Ceuta.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es refereixen els apartats següents.

Cuarto. Daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular.

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es refereix l'apartat primer d'aquest acord que executin els ajuntaments, els cabildos i consells insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència, complint els requisits de l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 6 de setembre de 2023, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular previstes en l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juny de 2023, pel qual es declara "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil" el territori afectat com a conseqüència dels incendis forestals, inundacions i altres fenòmens de diferent naturalesa esdevinguts entre el 20 d'agost de 2022 i el 8 de juny de 2023. Publicada en extracte en BOE del dia 9-9-2023.

NOTA INFORMATIVA

Pot descarregar una nota informativa rellevant per a la preparació de les sol·licituds i el procediment que segueixen les ajudes.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a l'esment del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.