Comunitat de Madrid

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat-Comunitat de Madrid es va constituir el 3 d'octubre de 2000.

La seva composició és variable en funció dels temes a tractar, encara que compta amb cinc membres permanents per part de cadascuna de les representacions. La presidència de la Comissió és exercida per l'Administració de l'Estat i la Vicepresidència correspon a la Comunitat Autònoma. Cada representació estarà assistida per un Secretari.

Les seves funcions són les previstes en les normes de funcionament de 3 d'octubre de 2000:

  • Impulsar i concretar, des del punt de vista bilateral, la realització de plans, programes i actuacions conjuntes per al desenvolupament de les polítiques comunes en els diferents àmbits sectorials.
  • Impulsar la celebració de convenis de col·laboració en aquells àmbits materials en els quals sigui necessària l'especificació d'un pla o programa conjunt de forma bilateral.
  • Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua a les diferents àrees en què pugui confluir l'activitat d'ambdues Administracions.
  • Servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu en l'intent d'impedir que sorgeixin conflictes entre ambdues Administracions.
  • Arbitrar propostes de solució a qüestions que interessin a ambdues Administracions en assumptes de la seva competència.
  • Examinar qualssevol assumptes que afectin a ambdues parts i, en particular, els que tinguin per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes de competència.
  • Analitzar les normes amb rang de llei, estatals o autonòmiques, en relació amb les quals se suscitin qüestions susceptibles de donar lloc al plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat, amb la finalitat d'arribar a un acord que eviti la seva interposició, en el marc de l'establert en l'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2000, de 7de gener.

Normes de funcionament