Datos básicos de las Comisiones Bilaterales de Cooperación

Ofrécense datos básicos sobre a actividade das Comisións Bilaterais de Cooperación desde 1984 ata a actualidade.

O artigo 33 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, na redacción dada pola Lei Orgánica 1/2000, do 7 de xaneiro, dotou ás Comisións Bilaterais de Cooperación dunha nova función, ao permitir que no seo das mesmas póidanse adoptar acordos de resolución de discrepancias que eviten, no seu caso, a interposición do recurso de inconstitucionalidade. Para iso as Comisións Bilaterais de Cooperación adoptaron un mecanismo específico de funcionamento no suposto previsto no #este artigo 33 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro. Así mesmo, esta función de resolución de controversias de calquera índole expostas entre as Administracións estatal e autonómicas quedou consolidada nos Estatutos de Autonomía aprobados en 2006, 2007 e 2018.

Por tanto faise preciso distinguir os seguintes tipos de reunións das Comisións Bilaterais de Cooperación #de acordo con a súa finalidade:

- Las que tienen por objeto única y exclusivamente actuaciones de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos, las cuales, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, comenzaron a sujetarse a un régimen singular de funcionamiento en cumplimiento de las previsiones del artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

- As reunións de carácter xeral, como marco ordinario e permanente de relación entre os Gobernos de España e de cada Comunidade Autónoma, para coñecer e tratar as cuestións de interese común que establezan as leis ou que expoñan as partes, sen prexuízo de que as mesmas puidesen abordar tamén, parcialmente, cuestións de conflitividade.

Á vista do anterior resulta procedente recoller información, de forma *singularizada segundo o seu obxecto, sobre as reunións celebradas das Comisións Bilaterais de Cooperación. No entanto, advírtese que os datos sobre as reunións convocadas conforme ao procedemento considerado no artigo 33 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, só para dirimir as controversias expostas entre o Estado e as Comunidades Autónomas contense tanto nos Informes Mensuais de Conflitividade como nos Boletíns Trimestrais de Conflitividade entre o Estado e as Comunidades Autónomas (https://*mpt.gob.es/*politica-territorial/*autonomica/*regimen_*juridico.html).