Datos básicos de las Comisiones Bilaterales de Cooperación

S'oferixen dades bàsiques sobre l'activitat de les Comissions Bilaterals de Cooperació des de 1984 fins a l'actualitat.

L'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener, ha dotat a les Comissions Bilaterals de Cooperació d'una nova funció, en permetre que en el si de les mateixes es puguen adoptar acords de resolució de discrepàncies que eviten, si escau, la interposició del recurs d'inconstitucionalitat. Per a açò les Comissions Bilaterals de Cooperació han adoptat un mecanisme específic de funcionament en el supòsit previst en aquest article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre. Així mateix, esta funció de resolució de controvèrsies de qualsevol índole plantejades entre les Administracions estatal i autonòmiques ha quedat consolidada en els Estatuts d'Autonomia aprovats en 2006, 2007 i 2018.

Per tant es fa precís distingir els següents tipus de reunions de les Comissions Bilaterals de Cooperació d'acord amb la seua finalitat:

- Les que tenen per objecte única i exclusivament actuacions de seguiment normatiu, prevenció i solució de conflictes, les quals, a partir de l'aprovació de la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener, van començar a subjectar-se a un règim singular de funcionament en compliment de les previsions de l'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre.

- Les reunions de caràcter general, com a marc ordinari i permanent de relació entre els Governs d'Espanya i de cada Comunitat Autònoma, per a conéixer i tractar les qüestions d'interés comú que establisquen les lleis o que plantegen les parts, sense perjuí que les mateixes hagen pogut abordar també, parcialment, qüestions de conflictivitat.

A la vista de l'anterior resulta procedent arreplegar informació, de forma singularitzada segons el seu objecte, sobre les reunions celebrades de les Comissions Bilaterals de Cooperació. No obstant açò, s'advertix que les dades sobre les reunions convocades conforme al procediment contemplat en l'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, solament per a dirimir les controvèrsies plantejades entre l'Estat i les Comunitats Autònomes es conté tant en els Informes Mensuals de Conflictivitat com en els Butlletins Trimestrals de Conflictivitat entre l'Estat i les Comunitats Autònomes (https://mpt.gob.es/politica-territorial/autonomica/regimen_juridico.html).