Castella i Lleó

L'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó arreplega en el seu article 59, la creació de la Comissió de Cooperació entre la Comunitat de Castella i Lleó i l'Estat, com a marc permanent de cooperació d'àmbit general entre ambdues parts, d'acord amb la legislació vigent, sense perjucio de les funcions atribuïdes a altres òrgans de caràcter bilateral o multilateral.

Està constituïda d'un nombre igual de representants per ambdues parts i exerceix funcions d'informació, coordinació, planificació i col·laboració, en relació amb l'exercici de les competències respectives; deliberació i proposta sobre l'elaboració de projectes legislatius de l'Estat que afecten singularment a Castella i Lleó; prevenció i resolució extraprocesal de conflictes competencials i qualssevol unes altres que promoguen la cooperació entre les dues parts.

La Comissió de Cooperació es va constituir el 10 de juliol de 2008. 

En la segona reunió celebrada el 24 de novembre de 2010 s'ha aprovat el Reglament d'Organització i Funcionament de la Comissió de Cooperació entre la Comunitat de Castella i Lleó i l'Estat, que crea quatre Subcomissions Permanents:

  • Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Confictos
  • Subcomissió d'Infraestructures
  • Subcomissió de Desenvolupament Estatutari
  • Subcomissió d'Assumptes Europeus i Acció Exterior