Extremadura

Escut

L'article 64 de la Llei Orgànica 1/2011, de 28 de gener de reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, preveu la Comissió de Cooperació entre l'Estat i la Comunitat Autònoma d'Extremadura, que constituirà el marc general i permanent de relació entre els Governs d'Extremadura i de l'Estat i les normes del qual d'organització i funcionament s'establiran per acord d'ambdues parts.

Correspon a la Comissió de Cooperació:

  • Establir els mecanismes d'informació i col·laboració per a l'exercici de les respectives competències.
  • Col·laborar en l'elaboració de projectes legislatius de l'Estat que afecten singularment a les competències i interessos d'Extremadura.
  • Ser llera i àmbit de resolució de conflictes entre ambdues administracions
  • Qualsevol altres funcions de similar naturalesa plantejades a iniciativa de les parts.

Fins avui no s'ha constituït formalment la Comissió estatutària, de manera que segueix vigent la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat – Comunitat Autònoma d'Extremadura d'11. Febr.1992, i el reglament intern adoptat en la reunió de la Comissió Bilateral de 13.Abr.2005.

Està composta per cinc membres permanents designats per cadascuna de les representacions i a més podran assistir  altres representants en funció dels temes a tractar. La presidència de la Comissió correspon a l'Administració de l'Estat i la Vicepresidència a la Comunitat Autònoma. Cada representació estarà assistida per un secretari.

Normes de funcionament