Ciutat de Ceuta

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració l'Estat-Ciutat de Ceuta es va constituir el 24 de juliol de 1995.

Està composta per cinc membres per part de l'Administració de l'Estat i cinc  representants de la Ciutat de Ceuta, podent assistir altres autoritats en funció dels temes a tractar.

L'acta de constitució de la Comissió concep aquest òrgan com a fòrum o punt de trobada d'ambdues Administracions, i per açò , com un instrument de col·laboració entre les mateixes, a fi de cercar solucions per a les necessitats d'adequació d'ambdues ciutats al funcionament de l'Estat autonòmic, impulsar programes i possibles actuacions conjuntes per al desenvolupament de polítiques comunes en els diferents àmbits sectorials, i servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu en l'intent d'evitar que sorgisquen conflictes entre ambdues Administracions, i arbitrar propostes de solució a qüestions que interessen a les citades Administracions en assumptes de la seua competència.

Normes de funcionament