*Comunitat Valenciana

La Comissió Bilateral Generalitat Valenciana-Estat es va constituir el dia 21 de febrer de 2019 i succeeix a la Comissió de 10 de juliol de 2000.

Està composta per cinc membres de cada part i poden assistir a les reunions càrrecs d'altres departaments ministerials en funció dels temes a tractar. La presidència de la Comissió s'exerceix per l'Administració de l'Estat o per la Comunitat Autònoma de forma alternativa. Cada representació estarà assistida per un Secretari.

Les seues funcions són les previstes en les normes de funcionament aprovades el 21 de febrer de 2019:

  • Impulsar la realització d'actuacions i plans conjunts per al desenvolupament de les polítiques comunes i, si escau, subscriure els oportuns convenis de col·laboració.
  • Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua en les diferents àrees en què puga confluir l'activitat d'ambdues administracions.
  • Servir d'instrument per a prevenir conflictes entre ambdues administracions.
  • Arbitrar propostes de solució a qüestions que interessen a ambdues parts en assumptes de la seua competència.
  • Examinar qualssevol assumptes que afecten a ambdues parts i en particular, els que tinguen per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes  de competència.

Normes de funcionament