Catalunya

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya arreplega en el seu articulat diversos òrgans per a l'impuls de les relacions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya: la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (article 183), la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (article 210) i la Comissió sobre inversions estatals en infraestructures (disposició addicional tercera).

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat, segons l'article 183 de l'Estatut, constituïx el marc general i permanent de relació entre els Governs de la Generalitat i l'Estat als següents efectes:

 • La participación y la colaboración de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña.
 • El intercambio de información y el establecimiento, cuando proceda, de mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común.

Les funcions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són deliberar, fer propostes i, si és el cas, adoptar acords en els casos establits per l'Estatut i, en general, en relació amb els àmbits que arreplega l'Estatut com:

 • Els projectes de llei que incidixen sobre la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat.
 • La programació de la política econòmica general del Govern de l'Estat en el que afecte als interessos i les competències de la Generalitat.
 • L'impuls de les mesures  per a millorar la col·laboració entre l'Estat i la Generalitat.
 • Els conflictes competencials plantejats entre les dos parts i la proposta, si és el cas, de mesures per a la seua resolució.
 • L'avaluació del funcionament dels mecanismes de col·laboració establits.
 • La proposta de la relació d'organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l'Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i les formes d'esta representació.
 • El seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea.
 • El seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias propias de la Generalitat.
 • Las cuestiones de interés común que establezcan las Leyes o que planteen las partes.

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és paritària, té la presidència rotatòria i adopta els seus acords per consens de les dos parts. D'acord amb el seu Reglament intern s'han creat les següents Subcomissions permanents:

 • Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes, per a previndre i evitar els conflictes de competències entre les dos administracions.
 •  Subcomisión de Colaboración y Cooperación, para impulsar los trabajos de desarrollo del Estatuto en el ámbito de la cooperación mutua.
 •  Subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, para articular la participación de la Generalitat en asuntos de la UE y la acción exterior del Estado en materias que afecten a competencias de la Generalitat.
 •  Subcomissió d'Infraestructures i Equipaments, per a elaborar la proposta del Pla Catalunya d'Infraestructures a finançar per l'Estat i fer el seguiment de les inversions estatals a Catalunya.
 • Subcomissió en matèria d'Immigració,  per a analitzar les qüestions de treball i residència d'estrangers que afecten directament a Catalunya.

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat ha celebrat 11 reunions #fins hui .