Cantàbria

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat-Comunitat Autònoma de Cantàbria es va constituir el 30 d'abril de 1991.

La seua composició és variable en funció dels temes a tractar, encara que compta amb cinc membres permanents per part de cadascuna de les representacions. La presidència de la Comissió correspon a l'Administració de l'Estat mentre que a la Comunitat Autònoma li correspon la Vicepresidència. Cada representació estarà assistida per un Secretari.

Les seues funcions són les previstes en les Normes de Funcionament del 16 d'octubre de 2002:

  • Impulsar i concretar, des del punt de vista bilateral, la realització de plans, programes i actuacions conjuntes per al desenvolupament de les polítiques comunes en els diferents àmbits sectorials.
  • Impulsar la celebració de convenis de col·laboració en aquells àmbits materials en els quals siga necessària l'especificació d'un pla o programa conjunt de forma bilateral.
  • Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua en les diferents àrees en què puga confluir l'activitat d'ambdues Administracions.
  • Servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu en l'intent d'impedir que sorgisquen conflictes entre ambdues Administracions.
  • Arbitrar propostes de solució a qüestions que interessen a ambdues Administracions en assumptes de la seua competència.
  • Examinar qualssevol assumptes que afecten a ambdues parts i, en particular, els que tinguen per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes de competència.
  • Analitzar les normes amb rang de llei, estatals o autonòmiques, en relació amb les quals se susciten qüestions susceptibles de donar lloc al plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat, amb la finalitat d'arribar a un acord que evite la seua interposició, en el marc de l'establit en l'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener.

Normes de funcionament