Castella - La Manxa

escut de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa es va constituir el 8 de febrer de 1996.

La seua composició és variable en funció dels temes a tractar, encara que compta amb cinc membres permanents per part de cadascuna de les representacions. La presidència de la Comissió correspon a l'Administració de l'Estat mentre que a la Comunitat Autònoma li correspon la Vicepresidència. Cada representació estarà assistida per un Secretari.

Les seues funcions són les previstes en les Normes de Funcionament aprovades el 20 de setembre de 2000

  • Impulsar i concretar, des del punt de vista bilateral, la realització de plans, programes i actuacions conjuntes per al desenvolupament de les polítiques comunes en els diferents àmbits sectorials.
  • Impulsar la celebració de convenis de col·laboració en aquells àmbits materials en els quals siga necessària l'especificació d'un pla o programa conjunt de forma bilateral.
  • Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua en les diferents àrees en què puga confluir l'activitat d'ambdues Administracions.
  • Servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu en l'intent d'impedir que sorgisquen conflictes entre ambdues Administracions.
  • Arbitrar propostes de solució a qüestions que interessen a ambdues Administracions en assumptes de la seua competència.
  • Examinar qualssevol assumptes que afecten a ambdues parts i, en particular, els que tinguen per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes de competència.
  • Analitzar les normes amb rang de Llei, estatals o autonòmics, en relació amb les quals se susciten qüestions susceptibles de donar lloc al plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat, amb la finalitat d'arribar a un acord que evite la seua interposició, en el marc de l'establit en l'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener.

Normes de funcionament