Axudas a municipios de menos de 20.000 habitantes

A Lei 42/2006, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2007 estableceu, como mecanismo especial de financiamento dos municipios con poboación non superior a 20.000 habitantes, un fondo para atender transferencias correntes a favor destes municipios.

Este mecanismo especial mantívose vixente entre os anos 2007 a 2011, establecendo as *LPGE de cada exercicio os criterios de distribución.