Acord de Consell de Ministres de 21 de setembre de 2021

MESURES ADOPTADES

Acord pel qual es declaren les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, *Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i *Illes *Balears "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil", com a conseqüència d'incendis forestals i altres fenòmens de diferent naturalesa.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, i altres disposicions legals i reglamentàries aplicables, s'adoptaran les mesures a les quals es referixen els apartats següents:

"Quart. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial"

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es referix l'apartat primer d'este Acord que executen els ajuntaments, els cabildos i consells insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les  diputacions provincials, dels cabildos i consells insulars o, si escau, de les comunitats autònomes uniprovincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis no personificats de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució de 5 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 21 de setembre de 2021, pel qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil". Publicada en extracte en BOE del dia 07/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre el procediment de sol·licitud.

IMATGE INSTITUCIONAL (MESURES DE PUBLICITAT)

Informació pràctica sobre imatge institucional per a la menció del finançament de les obres per part de l'Administració General de l'Estat dins de la publicitat i comunicació.

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS

(BOE, 16/08/2022) Resolució d'11 d'agost de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres de 21 de setembre de 2021, pel qual es declara a diverses comunitats autònomes «Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil».

Informació d'interés:

D'acord amb establit en l'article 12 de l'Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions, així com en l'apartat octau de la resolució de convocatòria, les entitats beneficiàries (diputacions provincials o entitats equivalents) han de remetre al Ministeri de Política Territorial, a través de l'aplicació informàtica AURA, el certificat d'adjudicació de cadascun dels projectes d'obra als quals els ha sigut assignada subvenció. Aquest certificat serà emès, en atenció a la documentació que prèviament els hagen aportat les entitats executores de les obres (és a dir, les entitats que van sol·licitar la subvenció).

A este efecte, les diputacions provincials o entitats equivalents, en la seua condició d'entitats beneficiàries, podran aprovar instruccions en les quals concreten el termini i forma en els quals les entitats executores els han de remetre la informació que precisen per a assegurar el compliment de les obligacions derivades de l'Orde HAP/196/2015, de 21 de gener i de la resolució de convocatòria.

Termini per a la remissió del certificat d'adjudicació:

Per Resolució de 15 de desembre de 2022, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, s'ha ampliat d'ofici i per a tots els projectes finançats, fins al dia 2 de gener de 2023, el termini assenyalat en el dispose octau de la Resolució de 5 d'abril de 2022, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular, previstes en l'Acord del Consell de Ministres, de 21 de setembre de 2021, en el qual es declara a diverses comunitats autònomes "Zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil".

D'acord amb el que es disposa en l'article 12.4 de l'Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, la falta de remissió del certificat d'adjudicació en el termini indicat i en la forma establida en la convocatòria, donarà lloc a la pèrdua del dret sobre la subvenció assignada al projecte del que es tracte.

INDICADORS
Codi Nomene de l'indicador (unitat de mesura) Valor
P01 Projectes per als quals es va sol·licitar subvenció (nombre) 145
P02 Projectes efectivament finançats (nombre) 100
P03 Entitats locals beneficiades per les subvencions (nombre) 59
P04 Població beneficiada per les subvencions (habitants) 3.019.962
P05 Import de subvenció concedit (euros) 10.470.160,13 €


(P01)  Nombre de projectes que van ser presentats al procediment de concessió de les subvencions.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Població dels municipis amb projectes finançats. Dades extretes de les xifres oficials de població. En cas que la Diputació Provincial o ens anàleg fóra promotor d'algun projecte, s'ha computat la població provincial (no incloent la dels municipis d'eixa província amb projectes finançats).

(P05) Import total de les subvencions assignades pel Ministeri en el procediment.