Transferències de l'Estat a les entitats locals

Informació sobre altres aportacions de l'Estat a les entitats locals, diferents de les del
programa de Cooperació Econòmica Local

Any 2017

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Anys 2003 a 3009

Models