Consell i Oficina de Llengües Cooficials

Presentació

El Consell de les Llengües Oficials en l'Administració General de l'Estat va ser creat per Reial decret 905/2007, de 6 de juliol, com a òrgan col·legiat interministerial dedicat a l'anàlisi, l'impuls i la coordinació de la política de l'Administració General de l'Estat en relació amb l'ús de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes, amb l'objectiu de procurar una millor atenció als drets lingüístics dels ciutadans.
 
L'Oficina de Llengües Oficials, creada en l'article 8 del Reial decret abans citat, es configura com a “unitat permanent d'assistència i suport al Consell”, dedicada a el “estudi, la promoció l'assessorament, la planificació i la constatació de l'ús de les llengües oficials, tant en els serveis centrals com en l'estructura perifèrica de l'Administració General de l'Estat”.