Participació de les comunitats autònomes en el Consell de Ministres: Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea.

Participació de les Comunitats Autònomes en el Consell de Ministres

El procés de participació de les Comunitats Autònomes en el Consell de Ministres de la Unió Europea és el resultat d'un procés gradual que es va iniciar amb l'adopció en 1994 de el “Acord sobre Participació Interna de les Comunitats Autònomes en els assumptes comunitaris europeus a través de les Conferències Sectorials”. Amb aquest Acord es va reconèixer a les Comunitats Autònomes el dret a participar en la formació de la voluntat estatal davant les institucions europees (l'anomenada “fase ascendent” del procés), ja que fins llavors les Comunitats Autònomes únicament participaven en l'execució del Dret comunitari (és a dir la “fase descendent” del mateix).


El 9 de desembre de 2004, la CARUE va adoptar l'Acord que va obrir definitivament a les Comunitats Autònomes la participació en les quatre formacions del Consell de la Unió Europea l'activitat de la qual es relaciona de forma més significativa amb les seues competències internes, en concret els Consells de Ministres de: Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors; Agricultura i Pesca; Medi ambient; i Educació, Joventut i Cultura. El sistema de representació autonòmica es duu a terme mitjançant la incorporació a la Delegació espanyola d'un membre, amb rang de Conseller, o membre d'un Consell d'un Govern autonòmic, que representa a totes les Comunitats en els assumptes que afecten a les seues competències. El Ple de les Conferències Sectorials concernides pels assumptes a tractar designa al representant autonòmic, havent d'assegurar-se tant l'estabilitat (cobrint cada Comunitat un semestre com a mínim) com la successió dels representants proposats per les diferents Comunitats Autònomes. El representant autonòmic designat assumeix la concertació amb l'Administració General de l'Estat, i es compromet a posar a la disposició de la resta de Comunitats Autònomes la documentació completa sobre l'assumpte, a mantenir-les regularment informades sobre les negociacions, i a consensuar una posició comuna amb la resta de Comunitats Autònomes afectades. El representant autonòmic és membre de ple dret de la Delegació espanyola amb caràcter general, podent sol·licitar l'ús de la paraula quan es debaten qüestions que afecten a les competències autonòmiques i existisca una posició comuna autonòmica.


L'acord aprovat en la CARUE del 9 de desembre de 2004 ha sigut modificat posteriorment en tres ocasions: la primera modificació es va produir en la reunió de la CARUE del 2 de juliol de 2009, reunió en la qual es va ampliar la participació autonòmica a una cinquena formació, la de Competitivitat-temes de consum, ja que, encara que la participació autonòmica ja existia per a temes de consum des de l'Acord de 2004, en la pràctica aquests temes es debatien en el Consell de Competitivitat; la segona modificació es va acordar en la reunió de la CARUE de 15 d'abril de 2010, ampliant-se la participació autonòmica a la formació del Consell de Competitivitat, dins del Grup de Treball d'Establiment i Serveis, per a temes relatius a l'ordenació del Joc; finalment, la tercera modificació es consensuo en la reunió de la CARUE del 7 de febrer de 2011, ampliant-se la participació autonòmica a la formació del Consell d'Educació, Joventut, Cultura i Esport quant a temes d'Esport. Aquestes modificacions van ser publicades en el B.O.I. d'11 d'agost de 2011.

Per a facilitar el procés de participació autonòmica, en la reunió de la CARUE celebrada el 12 de desembre de 2006 es va acordar una Guia de Bones Pràctiques que precisa el sistema de transmissió d'informació a les Comunitats Autònomes, delimita els criteris utilitzats per a la designació del representant autonòmic en els Consells de Ministres, i regula la coordinació entre les Comunitats Autònomes, i entre aquestes i el Govern d'Espanya.


 

Informe anual de Participació autonòmica en el Consell de Ministres UE