Processos de reforma dels Estatuts d'Autonomia

Després de l'aprovació dels 17 Estatuts d'Autonomia, que va tenir lloc entre 1979 i 1983, la pràctica totalitat d'ells han sigut modificats. D'acord amb l'establit en l'article 147.3 de la Constitució, aquestes reformes es realitzen d'acord amb el procediment establit en cadascun d'ells i requereixen la posterior aprovació de les Corts Generals, mitjançant Llei Orgànica.

Aquestes modificacions s'han produït en successives fases i, a cada moment, han tingut una finalitat i motivació diferents.
 

1991

Van tenir com a finalitat preveure la coincidència en les dates per a la celebració d'eleccions amb altres Comunitats, així com per a la celebració de les eleccions locals, per la qual cosa únicament va afectar a un article en cadascun dels Estatuts afectats. Es va formalitzar mitjançant aquestes modificacions:

 • Astúries. Llei Orgànica 3/1991, de 13 de març
 • Cantàbria. Llei Orgànica 7/1991, de 13 de març
 • Murcia. Llei Orgànica 1/1991, de 13 de març
 • Comunitat Valenciana. Llei Orgànica 4/1991, de 13 de març
 • Castella-la Manxa. Llei Orgànica 6/1991, de 13 de març
 • Extremadura. Llei Orgànica 5/1991, de 13 de març
 • Madrid. Llei Orgànica 2/1991, de 13 de març
   

1994

Les modificacions dutes a terme en aquest període van tenir major rellevància en incorporar als nous textos l'ampliació competencial de les Comunitats constituïdes per la via de l'article 143 de la Constitució, especialment en matèria d'assistència sanitària i educació. En el cas de la C. Valenciana la reforma va suposar incorporar les competències transferides per la Llei Orgànica 12/1982 (LOTRAVA). Aquestes modificacions derivaven dels Acords Autonòmics signats el 28 de febrer de 1992 entre el Govern, el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Español:

 • Aragó. Llei Orgànica 6/1994, de 24 de març
 • Astúries. Llei Orgànica 1/1994, de 24 de març
 • Cantàbria. Llei Orgànica 2/1994, de 24 de març
 • La Rioja. Llei Orgànica 3/1994, de 24 de març
 • Murcia. Llei Orgànica 4/1994, de 24 de març
 • C. Valenciana. Llei Orgànica 5/1994, de 24 de març
 • Castella-la Manxa. Llei Orgànica 7/1994, de 24 de març
 • Extremadura. Llei Orgànica 8/1994, de 24 de març
 • Illes Balears. Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març
 • Madrid. Llei Orgànica 10/1994, de 24 de març
 • Castella i Lleó. Llei Orgànica 11/1994, de 24 de març

1996-2001

Les modificacions dutes a terme en aquest període van tenir un significat major, tant pel que van suposar d'ampliació competencial com pels canvis institucionals. En el cas de Canàries va suposar incorporar les competències transferides per la Llei Orgànica 11/1982 (LOTRACA).

 • Astúries. Llei Orgànica 1/1999, de 5 de gener
 • Cantàbria. Llei Orgànica 11/1998, de 30 de desembre
 • La Rioja. Llei Orgànica 2/1999, de 17 de gener
 • Murcia. Llei Orgànica 1/1998, de 15 de juny
 • Aragó. Llei Orgànica 5/1996, de 30 de desembre
 • Castella-la Manxa. Llei Orgànica 3/1997, de 3 de juliol
 • Canàries. Llei Orgànica 4/1996, de 30 de desembre
 • Navarra. Llei Orgànica 1/2001, de 26 de març
 • Extremadura. Llei Orgànica 12/1999, de 6 de maig
 • Illes Balears. Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener
 • Madrid. Llei Orgànica /1998, de 7 de juliol
 • Castella i Lleó. Llei Orgànica 4/1999, de 8 de gener

2002

El nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes i la cessió de tributs (principalment I. Renda Persones Físiques, I. Valor Afegit, I. Patrimoni, I. Successions i Donacions, I. Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) va obligar a un nou procés de reformes dels Estatuts de les 15 Comunitats amb règim de finançament comú per a la seua adaptació al previst en la Llei 21/2001, de 27 de desembre. Aquestes modificacions es van limitar al paràgraf afectat pel nou sistema de cessió de tributs, en cadascuna de les Disposicions Addicionals dels Estatuts. Es va formalitzar mitjançant les successives Lleis 17/2002 a 31/2002, d'1 de juliol, de cessió de tributs de l'Estat a cadascuna de les Comunitats Autònomes.

2004-2011

Des de 2004 determinades Comunitats Autònomes van iniciar processos de reforma dels seus Estatuts d'Autonomia. En la major part dels casos el seu contingut és molt rellevant i suposa l'aprovació de nous textos complets, amb especial atenció i incidència en tres àmbits:

 • L'ampliació i major precisió competencial
 • La major rellevància de les institucions
 • La previsió d'instruments de participació i cooperació amb l'Estat

En afectar a dues Comunitats Autònomes constituïdes per al via de l'article 151, en concret Catalunya i Andalusia, les reformes d'aquestes dues Comunitats  van requerir de sengles referèndum d'aprovació de les propostes inicials dels respectius Parlaments autonòmics i posteriorment aprovades per les Corts Generals.

2012-2019

Es proposen i es duen a terme procediments de reforma sobre continguts molt determinats i específics.