Organigrama

El Reial decret 2/2020, de 12 de gener, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, ha creat el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública com a departament encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria de política territorial, organització territorial de l'Estat i relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l'administració local. Li correspon també la proposta i execució de la política del Govern en matèria de funció pública, administració i governança públiques. Finalment estableix que aquest Ministeri disposa, com a òrgan superior, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, quedant suprimida la Secretaria d'Estat de Política Territorial en virtut de la Disposició final primera del citat Reial decret.

Mitjançant el Reial decret 55/2021, de 27 de gener, de conformitat amb el que es disposa en els articles 62.i) i 100 de la Constitució, i a proposta del President del Govern, es nomena Ministre de Política Territorial i Funció Pública a don Miquel *Octavi Iceta i Llorens.

A més, el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, ha fixat l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, determinant els seus òrgans superiors i directius fins al nivell orgànic de direcció general, quedant format de la següent manera:

Secretaría General de Función Pública

Secretaría General de Coordinación Territorial

Enllaços