Projecte de Reial decret pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol

Mitjançant el projecte presentat a tràmit d'audiència i informació pública es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals per a millorar la comunicació, entre Ajuntaments i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de les variacions en les dades dels seus padrons municipals perquè es produïsca en temps real preveient-se para açò la interconnexió entre els padrons i l'INE. Esta mateixa millora s'adopta per a les comunicacions relatives al padró d'espanyols residents en l'estranger.

Publishing date: 15/09/2023

Closing date:06/10/2023

Termini de presentació d'observacions: Del 18/09/2023 al 06/10/2023

Les observacions al projecte s'hauran de remetre a la direccióaudiencia.normativampt@correo.gob.es.

El termini per a formular observacions dins del tràmit d'audiència i informació públiques per a este projecte normatiu conclou el 06/10/2023.