El Govern d'Espanya aprova el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de les Illes Balears

15/04/2016

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient i del Ministeri de l'Interior, el Reial decret pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears-Illes Balears corresponent al període 2016-2021.

Espanya, d'aquesta forma, continua avançant en l'aprovació d'aquests Planes, després de donar llum verda l'Executiu el passat 15 de gener a tots els PGRI de competència estatal (els 12) i a quatre de competència autonòmica (Galícia Costa, Negre-Odiel-Pedres, Guadalete-Barbate i Conques Mediterrànies Andaluses).

Els Planes de Gestió de Riscos d'Inundació són l'eina fonamental amb la qual poder fer front als fenòmens meteorològics extrems.

Es tracta d'uns documents que abasten totes les fases del risc, des de la seva prevenció, fins a la protecció i la recuperació per mitjà de tres grans pilars: la millora de la coordinació entre administracions; l'ocupació de noves tecnologies que permetin una adequada gestió del risc; i la coordinació amb la planificació hidrològica i els objectius mediambientals que marca la Comissió
Europea a través de la Directiva Marco de l'Aigua.

Amb l'aprovació dels PGRI culmina, a més, el procés per implantar la Directiva d'Inundacions de la UE al nostre país.


PLA APROVAT PRÈVIAMENT PEL GOVERN AUTONÒMIC

El Pla de Gestió del Risc d'Inundació de les Illes Balears, juntament amb els seus programes de mesures, s'ha aprovat després d'un ampli procés de participació. Així, s'ha sotmès a consulta i informació pública, va ser informat favorablement pel Consell Nacional de l'Aigua, per la Comissió Nacional de Protecció Civil i pel Consell Balear de l'Aigua, i el passat mes de febrer el Consell de Govern de les Illes Balears va acordar aprovar inicialment el Pla i remetre-ho al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient per a la seva aprovació pel Consell de Ministres.

Aquest PGRI s'ha redactat de forma coordinada amb el Pla Hidrològic de la demarcació, incloent un resum de l'estat i els objectius ambientals de cada massa d'aigua amb risc potencial significatiu per inundació, compatibilitzant les mesures incloses en tots dos plans.