Directori

DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 90 00

Faxes:

 • 93 520 94 13

Correo electrónico:

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 90 00

Faxes:

 • 93 520 94 13

Correo electrónico:

GABINET DE PREMSA

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 94 76
 • 93 520 99 72
 • 93 520 94 79

Correo electrónico:

Horario:

 • lunes a viernes de 9h a 18h

UNIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Calle Bergara, 12

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 90 00

Correo electrónico:

Información adicional:

NOTA INFORMATIVA ACCÉS OFICINA REGISTRE

A causa de les mesures sanitàries de seguretat establertes arran del COVID-19, el serveis oferts per l'OAMR d'aquesta Delegació al C/ de Bergara 12 es fan exclusivament mitjançant cita prèvia, que cal demanar als e-mails esmentats a continuació, d'acord a la naturalesa de la gestió que als ciutadans els calgui fer:

 

OficinaAMR-dg.cat@correo.gob.es (informació general i qualsevol supòsit no inclòs als següents restants correus electrònics. Informació d'estrangeria exclusivament a  infoext.barcelona@correo.gob.es)

 

ESTUDIOSUNIVERSITARIOSOAMR-dg.cat@correo.gob.es (informació general sobre tràmits d'homologació i equivalència d'estudis universitaris, reconeixements professionals de diferents Ministeris. La informació d'expedients iniciats exclusivament a l'organisme competent per a la seva resolució)

 

ACREDITACIONELECTRONICAOAMR-dg.cat@correo.gob.es (acreditació presencial per a cl@ve, certificat electrònic de persona física 2CA FNMT, REA, assistències presentació electrònica de no obligats)

 

REGISTROEXTRANJERIAOAMR-dg.cat@correo.gob.es (presentació documentació per a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona exclusivament per a persones físiques no obligades ni procediments exclusivament electrònics per norma)

 

REGISTROOAMR-dg.cat@correo.gob.es (presentació documentació per a altres unitats de la Delegació/Subdelegació del Govern a Barcelona i per a qualsevol altra Administració Pública exclusivament per a persones físiques no obligades electrónicament ni procedimients exclusivament electrònics per norma)

 

SOL·LICITUDS ADREÇADES A LA ANECA.

L'Ordre CNU/1117/2018 de 8 d'octubre (BOE núm. 257 de 24/10/2018), ha establert l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, comunicacions i modificacions en el procediment per a l'obtenció de l'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat  i Acreditació, i la seva certificació, per a la contractació de personal docent i investigador universitari.

Per a la presentació electrònica haurà de disposar de signatura electrònica i/o Cl@ve permanent.

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Pot consultar les instruccions dictades a l'enllaç: http://www.aneca.es/

 

AJUDES A TRANSPORTISTES AUTÒNOMS PER CARRETERA PER ABANDÓ D'ACTIVITAT 2019.

Obertura convocatòria de subvenció ajudes transportistes autònoms per carretera abandonament activitat 2019. Aquells transportistes que no disposin de mitjans electrònics o tinguin dificultats per a la presentació electrònica, podran acudir a l'Oficina d'Assistència de la Delegació del Govern a Catalunya C / Bergara 12 amb la documentació requerida a la convocatòria i el seu DNIe activat, coneixent el PIN del mateix. Si no disposen de PIN poden acudir a qualsevol Oficina de Policia expedidora DNI per actualitzar el certificat contingut en el xip

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER ESTRANGERIA

En els casos en què no sigui possible presentar la sol·licitud amb cita prèvia (expressament assenyalada a la Guia de tràmits I), es podrà presentar la sol·licitud a través dels mitjans que s'indiquen a continuació:

1 - AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

ACCEDA:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/#

REGISTRE ELECTRÒNIC: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2 - SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

CORREUS - ORVE: Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració. https://www.correos.es/ss/Satellite/site/producto-orve-todos_cartas_documentos/cOrg=Producto_CcidOrg=1363190077088-detalle_de_producto-sidioma=es_ES Exclusivament pels propis ciutadans estrangers, a les oficines de registre o d'assistència en matèria de registres de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, o de l'Administració Local. http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasRegistro.html
 

 

Horario:

De dilluns a divendres, de 9h a 17,30h. en jornada ordinària, y de 8. a 15h. en jornada d'estiu (de 16 de juny a 15 de setembre, tots dos inclosos).

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 83

Correo electrónico:

Información adicional:

NOTA INFORMATIVA ACCÉS OFICINA REGISTRE


Degut a les mesures establertes amb motiu del Covid-19, els serveis prestats per aquest registre auxiliar de C/ Mallorca 278 es realitzaran exclusivament mitjançant cita prèvia, a l'e-mail que s'indica.

En aquest registre no es dóna informació de cap mena.
Només s'atendrà de manera presencial a persona física, que no estigui obligada a realitzar tràmits per mitjans electrònics.

Horario:

De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Calle Dr. Trueta, 20

08005 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 92 27

Calle Bergara, 12 (2ª)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 95
 • 93 520 97 02

Información adicional:

 • Información para viajar con la mascota: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/Viajar-perros-gatos-hurones.aspx
 • E-mail de contacto: mascotas.barcelona@correo.gob.es

Horario:

 • Horario de recogida y entrega de documentación para certificación de mascotas, de lunes a viernes (no festivos) de 9.00 a 14.00h.

Para Cexgan: 

 • El horario de atención al público y entrega de documentación, es de lunes a jueves de 9 a 15 horas, los viernes de 9 a 14:30.
 • El horario de recogida de certificados de exportación es, de lunes a jueves de 11 a 15 horas, los viernes de 11 a 14:30

Calle Bergara, 12 (5ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 03

Faxes:

 • 93 520 96 88

Correo electrónico:

Enlaces de interés:

Información adicional:

TRÀMITS DE LA ALTA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ A CATALUNYA

Homologació i equivalència de títols:

Per a informació sobre el procediment d'homologació o equivalència, seguiment o consultes específiques no resoltes en els enllaços més amunt, pot demanar cita prèvia amb l'Alta Inspecció.

Per a la recepció de documentació d'homologacions o equivalències (per requeriment o en expedients abans de novembre de 2022), cal demanar informació i cita en el registre.

Informació sobre Títols No universitaris:

Informació general: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici

Contactar amb l'oficina de Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Gerealitat de Catalunya més pròxima:

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/

Títols Universitaris:

 • Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Pàgina web: https://www.universidades.gob.es/

 • Ministeri d'Educació, Formació professional i Esports

Página web: https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

CONSULTA DE PROCEDIMENTS D’HOMOLOGACIÓ O EQUIVALÈNCIA EN CURS:

https://universidades.sede.gob.es/

CITA PRÈVIA ALTA INSPECCIÓ:

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GO-EDU

 S’informa que només atendrem les persones que sol·licitin cita prèvia pels següents procediments:

Informació sobre els procediments que ja estan iniciats, per tal de consultar l’estat actual o dubtes sobre actuacions o resolucions.

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ

Recollida de credencials d’homologació i equivalència.
Recollida de títols universitaris.

RECONEIXEMENT DE SIGNATURES – LEGALITZACIÓ

De títols universitaris i certificacions acadèmiques oficials universitàries. Per a legalitzar, com a pas previ a la posterior Postilla de la Haia que es sol·licitarà a la Gerència Territorial de Justícia.

Horario:

Servei de cita prèvia de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Una cita per persona el tràmit de la qual es vagi a realitzar i, en cas de representants, es poden demanar fins a tres cites per dia.

 

 

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 21
 • 93 520 99 18

Información adicional:

Cita prèvia:

Durant el període actual i fins a nou avís l'atenció presencial en el departament d'Autoritzacions i Infraccions Administratives haurà de dur-se a terme després de concertar cita prèvia.

Per a això, ha de lliurar una comunicació electrònica a autorizaciones.barcelona@correo.gob.es. En un termini màxim de 48 hores, rebrà resposta per la mateixa via, assignant-li dia i hora, així com les mesures preventives acordades.

Els recordem igualment que continuem en servei en l'horari establert pels canals telefònics i telemàtics de la unitat.

Horario:

Dilluns a divendres a 9 a 14 h. (amb cita prèvia)

Calle Bergara, 12

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 63

Faxes:

 • 93 520 96 70

Correo electrónico:

Enlaces de interés:

Información adicional:

Altres tràmits:

SANITAT EXTERIOR SERVEIS MÈDICS: Sistema Informàtic de Sanitat Exterior (SISAEX)

Accés a tràmits: Controls Higiènic Sanitaris

Certificat de Control de Sanitat a bord/Exempció de Control de Sanitat a bord

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=085071

Accés a tràmits: Abanderament

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=997578

Accés a tràmits: Policia Sanitària Mortuòria

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080430

Accés a tràmits no gestionants per SISAEX:

Importació i Exportació de mostres de material biològic d'origen humà o que sigui potencialment patogen per a l'home

https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadExterior/materialBiologico/muestrasBiologicas/home.htm

 

cvi.barcelona@correo.gob.es

Horario:

 

 • dilluns a divendres de 9h a 14h

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 15
 • 93 520 99 94

Información adicional:

Cita prèvia:

Durant el període actual i fins a nou avís l'atenció presencial en el departament d'Autoritzacions i Infraccions Administratives haurà de dur-se a terme després de concertar cita prèvia.

Per a això, ha de lliurar una comunicació electrònica a infracciones.barcelona@correo.gob.es  En un termini màxim de 48 hores, rebrà resposta per la mateixa via, assignant-li dia i hora, així com les mesures preventives acordades.

Els recordem igualment que continuem en servei en l'horari establert pels canals telefònics i telemàtics de la unitat.

Horario:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. (amb cita prèvia)

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 53

Información adicional:

Trámites administrativos relativos al procedimiento expropiatorio competencia del Delegado del Gobierno, para obras públicas y proyectos de interés general, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde la fase inicial de necesidad de ocupación de bienes hasta la fase de mutuo acuerdo o, en su defecto, traslado del expediente al Jurado de Expropiación

 

Horario:

Lunes a viernes de 9 a 14h.

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 53

Correo electrónico:

Información adicional:

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa es un órgano colegiado de la Administración General del Estado, presidido por un magistrado, que cumple una función de naturaleza imparcial para determinar el justo precio de los bienes a expropiar cuando no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes en la indemnización.

Las secretarías de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa desempeñan las siguientes funciones:

 • Gestión previa de los expedientes de justiprecio.
 • Petición de documentación adicional.
 • Recepción de informes.
 • Convocatoria de sesiones y redacción de actas.
 • Notificaciones.
 • Tramitación de recursos.
 • Otras funciones que correspondan a cualquier secretario de órgano colegiado.

Horario:

 • Lunes a Viernes de 9h a 14h

Paseo Sant Joan, 189-193

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 14 10

Calle Murcia, 42

08027 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 14 10

Horario:

Lunes a jueves de 9h a 17,30h Viernes 9h a 14h Verano (de 16 de junio a 15 de septiembre) de 9h a 14h

Calle Bergara, 12 (4ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 08

Correo electrónico:

Información adicional:

Los trámites relacionados con la Dirección General de Transportes Terrestres, en aquellas partes que no sean gestionados por la Generalitat, se deben llevar a cabo en la sede electrónica del MITMA:  https://sede.mitma.gob.es

Calle Bergara, 12 (4ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 97 01
 • 93 520 97 25

Calle Bergara, 12 (4ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 20
 • 93 520 96 18

Faxes:

 • 93 520 96 28

Información adicional:

La atención al público se efectuará por  teléfono o  correo electrónico.

Si se requiere atención presencial  o para acceder a la compra de productos en la tienda del servicio se debe solicitar CITA PREVIA mediante llamada telefónica o correo electrónico al e-mail de contacto :  tpv.barcelona@cnig.es

Los productos a la venta en la tienda del servicio se pueden consultar en la página web del CNIG en su tienda virtual,   https://www.cnig.es/home  en su apartado de productos.

Horario:

 • lunes a viernes de 9h a 14h

Calle Marquesa, 12

08003 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 93 18
 • 93 520 90 00

Faxes:

 • 93 520 94 14
 • 93 520 94 13

Edificio Cargoparc de Terminal de Carga Aeropuerto de Barcelona en C/ Estela Polar, 10

08820 - Prat de Llobregat, El (Barcelona)

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 92 20 Secretaria Agricultura
 • 93 520 92 30 Secretaria Sanitat Exterior
 • 93 520 92 21 Sanitat Vegetal
 • 93 520 92 36 Sanitat Animal. Veterinaris
 • 93 520 92 34 Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 35 Sanitat Exterior. Veterinaris
 • 93 520 92 23 Inspecció Farmacèutica

Faxes:

 • 93 520 92 44 Sanitat Animal i Sanitat Vegetal
 • 93 520 91 66 Sanitat Exterior

Información adicional:

 • Información para viajar con la mascota: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/Viajar-perros-gatos-hurones.aspx

 • Requisitos de entrada de animales de compañía en países que no forman parte de la Unión Europea: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/default.aspx

 • E-mail de contacto:

mascotas.barcelona@correo.gob.es

Horario:

Atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14h

Horari d'inspecció:

De dilluns a divendres de 9 a 19h i amb avís previ de 19 a 22h.

Caps de setmana y festius, amb avís previ, de 9 a 22h.

Calle Cal Patrici, 8-12 ZAL 2

08820 - Prat de Llobregat, El (Barcelona)

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 91 77 Sanitat Animal
 • 93 520 91 80 Sanitat Exterior
 • 93 520 91 95 Sanitat Vegetal

Faxes:

 • 93 520 92 44 Sanitat Animal i Sanitat Vegetal
 • 93 520 91 66 Sanitat Exterior

Correo electrónico:

Horario:

 • Atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14h

 • Horari d'inspecció:

De dilluns a divendres de 9 a 19h

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 99 52
 • 93 520 99 92
 • 93 520 99 95

Faxes:

 • 93 520 94 14

Correo electrónico:

Calle Bergara, 12 (1ª planta)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 64
 • 93 520 96 71

Faxes:

 • 93 520 96 70

Paseo Sant Joan, 189-193 (6ª)

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 98 20

Faxes:

 • 93 520 98 87

Información adicional:

El Área Funcional de Trabajo e Inmigración presta los siguientes servicios:

- Tramitación y propuesta de resolución de las Reclamaciones al Estado en materia de Salarios de Tramitación.
- Autorizaciones de Residencia y Trabajo derivadas de la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen.
- Solicitudes de Certificado de Emigrante Retornado.

 

Calle Mallorca, 278

08037 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 93 50

Faxes:

 • 93 520 94 13
 • 93 520 94 14

Información adicional:

 • TRÁMITES:

Asesoramiento en materia de Violencia de Género, Trata de Seres Humanos , Explotación Sexual y otros tipos de Violencia contra la Mujer.

Asesoramiento en ayudas Pacto de Estado.

Calle Bergara, 12 (3ª)

08002 - Barcelona

Plano de localización

Teléfonos:

 • 93 520 96 52
 • 93 520 96 73

Información adicional:

Otros trámites:

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:

SISTEMA INFORMÁTICO DE INSPECCIÓN FARMACÉUTICA DE SANIDAD EXTERIOR -SIFAEX

 • https://sifaex.aemps.es 
 • sifaex.barcelona@correo.gob.es

AUTORIZACIONES INSTALACIONES COSMÉTICOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y BIOCIDAS:

APLICACIÓN INFORMÁTICA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (COSMET2_DR)

 • https://sinaem.aemps.es/COSMET2/Declaracion/Login
 • cosmetinstal@aemps.es

SOLICITUD DE LICENCIA PREVIA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCTOS SANITARIOS. IPS

 • https://fabricaps.aemps.es/
 • psinstal@aemps.es

REGISTRO INSTALACIONES Y PRODUCTOS DE BIOCIDAS Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL

 • https://bpcp.aemps.es/Pages/acceso.aspx
 • biocidas-aemps@aemps.es 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS:

INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS - LABOFAR

 • https://labofar.aemps.es/labofar 
 • sgicm@aemps.es

INCIDENCIAS CON LAS APLICACIONES:

JIRA

 • https://servicedesk.aemps.es/servicedesk/
 • pmo@aemps.es 

Horario:

 • lunes a viernes de 9h a 14h.